รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 10.5 Km เราจะไปมินิมาราธอน
สถานที่เรียน : 665
1.ครูธนพล สรรคพงษ์ (2565)
- 20 19
2 Astronomy@TPN (ท่องจักรวาลขึ้นขี่ดาวหาง)
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 6 ห้องสวนพฤกษศาสตร์
1.ครูชญาภา พาขุนทด (2565)
2.ครูธีรศักดิ์ กรดแก้ว (2565)
3.ครูมารียำ แปะโพระ (2565)
- 60 60
3 Bio is Life (ชีวะคือชีวิต)
สถานที่เรียน : 632
1.ครูสุภกร เขตมนตรี (2565)
- - - 20 18
4 Crossword
สถานที่เรียน : 441
1.ครูณปภัช ไกรพรธนา (2565)
2.ครูณัฏฐินี ประเทืองยุคันต์ (2565)
3.ครูมิ่งขวัญ สุขมาก (2565)
- 40 40
5 Crossword puzzle games
สถานที่เรียน : 672
1.ครูนชนุช ศุทธดา (2565)
2.ครูพเยาว์ ยศชัยภูมิ (2565)
- 40 40
6 DEK TCAS
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.ครูดุษฏี แม่นปืน (2565)
- - - - - 20 20
7 Dek66 ชนะ
สถานที่เรียน : 666
หมายเหตุ : กิจกรรมนี้เกิดจากการขอจัดตั้งของนักเรียนเฉพาะกลุ่ม
1.ครูนัยเนตร ดงทอง (2565)
- - - - - 26 26
8 DIY (ดี ไอ วาย)
สถานที่เรียน : 521
1.ครูประไพศรี ปัญญา (2565)
2.ครูวัชรากร แสงอากาศ (2565)
- - - - 40 40
9 DIY ม.ต้น (1)
สถานที่เรียน : 526
1.ครูธันว์ชนก บัวคงดี (2565)
2.ครูอัจฉรา เย็นรัตน์ (2565)
- - - - 40 39
10 DIY ม.ต้น (2)
สถานที่เรียน : 527
1.ครูทิวารัตน์ เพ็งน้ำคำ (2565)
2.ครูออมทรัพย์ ดวงศรี (2565)
- - - - 40 40
11 English Club
สถานที่เรียน : 545
1.ครูวรารัตน์ แซ่จิว (2565)
- - - - - 20 19
12 English for Local Tourism Project
สถานที่เรียน : 675
1.ครูนงลักษณ์ แย้มคำ (2565)
- - - - - 20 2
13 English in Everyday using
สถานที่เรียน : 671
1.ครูวัฒนา เหล็งหวาน (2565)
- - - 20 17
14 English Quiz
สถานที่เรียน : 542
1.ครูศุภษา อังกาบูรณะ (2565)
- - - - - 20 13
15 English Short Stories
สถานที่เรียน : 544
1.ครูวรรณวิสา ศิริจันทะพันธุ์ (2565)
- - - - - 20 6
16 French for fun
สถานที่เรียน : 442
1.ครูเกศวิไล บรรพต (2565)
2.ครูบุปผา พ่วงปิ่น (2565)
- 40 40
17 Happy Yummy
สถานที่เรียน : 533
1.ครูสุธารัตน์ ผลมีศักดิ์ (2565)
- - - - - 20 21
18 ICI
สถานที่เรียน : 535
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.4/2
1.ครูชัญญรัช โนนสว่าง (2565)
- - - - - 36 21
19 Math Equetion
สถานที่เรียน : 546
1.ครูสุภัททรา ทองเปลี่ยน (2565)
- - 20 4
20 My Maths
สถานที่เรียน : 676
1.ครูประกิตศรี เผ่าเมือง (2565)
- - - 20 4
21 O-NET (Physics) ม.6
สถานที่เรียน : 668
1.ครูกิตติศักดิ์ รอดเริง (2565)
- - - - - 20 0
22 Once Lyrics Once Feeling
สถานที่เรียน : 215
1.ครูสุกานดา ทองตัน (2565)
- - 20 20
23 ROBOT T.P.N.
สถานที่เรียน : ห้องหุ่นยนต์ อาคาร 6 ชั้น 1
1.ครูปภัสรินทร์ ภานุอริยะเกียรติ (2565)
2.ครูอำนาจ ใจซื่อ (2565)
- 40 39
24 Science and Technology news
สถานที่เรียน : 114
1.ครูเพียงศิชล เชี่ยวศิลป์
2.ครูยอดปรารถณา สมณะ (2565)
- - - - - 40 26
25 Science Show ม.ปลาย
สถานที่เรียน : 625
1.ครูปาจรีย์ สุศิลานุรักษ์ (2565)
2.ครูอารยา สีดาเกลี้ยง (2565)
- - - 40 7
26 SIX STRING (GUITAR)
สถานที่เรียน : หลังห้องสมุด
1.ครูหฤษฎ์ ทรัพย์อุปถัมภ์ (2565)
- - - 20 20
27 Skill of Technology
สถานที่เรียน : 423
1.ครูวิราภรณ์ ชูหมื่นไวย์ (2565)
2.ครูอภิสิทธิ์ เสนาฤทธิ์ (2565)
- 40 40
28 Speak Up!
สถานที่เรียน : 226
1.ครูอังคนา ธนบดีศรีสุข (2565)
- - - - 20 16
29 Speech 1 : The first Semester of Academic Year 2022
สถานที่เรียน : 664
1.ครูกอบศักดิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา (2565)
- - - - - 20 14
30 STEAM 4 INNOVATOR
สถานที่เรียน : 654
1.ครูสุรีพร หาไมตรี (2565)
- - - 20 3
31 Sudoko และชวนคิดคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : 547
1.ครูภัทรพร แข็งกสิการ (2565)
- 20 20
32 TPN Scout ลูกเสือ (จิตอาสา) กองร้อยพิเศษ
สถานที่เรียน : 113
1.ครูสมโภชน์ เจริญขำ (2565)
- 20 19
33 Transport Tycoon
สถานที่เรียน : 663
1.ครูนิรุช เหล่าเจริญ (2565)
- - - 20 6
34 UNO
สถานที่เรียน : 213
1.ครูคณิต บุตรตรา (2565)
- - - - 20 20
35 Young at Heart
สถานที่เรียน : 214
1.ครูอรพิน จันทร์ประเสริฐ (2565)
- - - - - 20 2
36 Youth Counselor
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.ครูณัฐนนท์ จิตต์สนอง (2565)
- - - 20 20
37 กรีฑา
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.ครูอชิรญา เดือนแจ่ม (2565)
- 20 21
38 การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : 538
1.ครูพรนภา กิตติวิภาส (2565)
- - - - 20 18
39 การสร้างหนังสือการ์ตูนจีน
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 6
1.ครูรติกร บนสูงเนิน (2565)
- - - - 20 18
40 การอ่านเพื่อชีวิต
สถานที่เรียน : 653
1.ครูชนิกา พงษ์มณี (2565)
- 20 20
41 กีฬาฮอกกี้
สถานที่เรียน : โดม
1.ครูวรตม์ บุราคร (2565)
- - - - 20 20
42 เกมภาษาไทย
สถานที่เรียน : 524
1.ครูภัทรพร จันทร์เปรม (2565)
2.ครูแสงดาว คณานับ (2565)
- - - 40 41
43 เกมสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 425
1.ครูวิไลลักษณ์ หงส์หาญณรงค์ (2565)
- 20 20
44 เกษตรเพื่อการแปรรูป
สถานที่เรียน : 528
1.ครูท๊อป ยอดสิงห์ (2565)
2.ครูสุรชัย สัมโย (2565)
- - - - - 40 40
45 ข่าวทันโลก
สถานที่เรียน : 216
1.ครูลัดดาวัลย์ โคตรวิทย์ (2565)
- - - - 20 20
46 คณิต คิดให้สนุก
สถานที่เรียน : 225
1.ครูวิภาดา จันทร์ภิรมย์ (2565)
- - - - 20 14
47 คนรักแอนิเมชัน
สถานที่เรียน : 422
1.ครูธีระพัฒน์ สุทธิแสน (2565)
2.ครูรุ่งนภา นิกรแสน (2565)
- - - - - 40 38
48 คลินิกคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : 536
1.ครูวัฒนา แก้วมงคล (2565)
- - 20 20
49 ความเป็นเลิศด้านตัวเลข
สถานที่เรียน : 541
1.ครูชลธิชา สารคร (2565)
- - - - 20 4
50 เคมีในชีวิตประจำวัน
สถานที่เรียน : 633
1.ครูชวลิต สุจริต (2565)
2.ครูปวรา อินต๊ะมุด (2565)
- - - 40 1
51 เคมีโอลิมปิก
สถานที่เรียน : 624
1.ครูพิมณฑ์รัตน์ กลิ่นจันทร์ (2565)
2.ครูเฟื่องลัดดา จิตจักร (2565)
- - - 40 15
52 งานกระดาษ
สถานที่เรียน : 223
1.ครูธัญธร ทองมาก (2565)
- - - - - 20 20
53 งานค้างไม่มี คนดีแห่ง ต.อ.พ.น.
สถานที่เรียน : 657, 658
1.ครูขวัญฤทัย จ้อยประดิษฐ์ (2565)
2.ครูชบาไพร สืบสำราญ (2565)
3.ครูณัฐรินีย์ อำไพศรี (2565)
- - - 60 60
54 งานประดิษฐ์ของตกแต่ง
สถานที่เรียน : ฝ111
1.ครูจิตลดา ตันธะสินธุ์ (2565)
- - - - - 20 5
55 เจาะเวลาหาประวัติศาสตร์
สถานที่เรียน : 227
1.ครูพจนีย์ พลจันทึก (2565)
2.ครูวรรณวิภา เกษมรัตน์ (2565)
- - - - 40 10
56 ชีววิทยา พาเพลิน
สถานที่เรียน : 651
1.ครูยุทธนา อินมณี (2565)
- - - 20 15
57 เชียร์ ม.1
สถานที่เรียน : สแตนเชียร์
1.ครูกรรนิการ์ ราชณุุวงษ์ (2565)
2.ครูกานต์รวี ผิวนิ่ม (2565)
3.ครูเกรียงไกร บัวใหญ่รักษา (2565)
4.ครูจิราพร ชมมร (2565)
5.ครูฉัตรชัย สายชล (2565)
6.ครูชนิกานต์ นิธิธนากุล (2565)
7.ครูธีรพงศ์ มีโภค (2565)
8.ครูนวลจันทร์ จรจรัญ (2565)
9.ครูนันทิชา หัวดอน (2565)
10.ครูปวริศา ปรางวิสุทธ์ (2565)
11.ครูปิยวรรณ อินทานนท์ (2565)
12.ครูพรรธน์ชญมน ทวีศักดิ์ (2565)
13.ครูภัทลภา รำไพ (2565)
14.ครูภัสรา ศรีรุ่งโรจน์เจริญ (2565)
15.ครูวันวิสาข์ พรมสาร (2565)
16.ครูสุจิตรา หนูงาม (2565)
17.ครูหฤทัย สายสิญจน์ (2565)
18.ครูอภัสรา บุญอิ่ม (2565)
- - - - - 650 597
58 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : 121
1.ครูไกรสิทธิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ (2565)
2.ครูนภาสิริ สินพูลผล (2565)
3.ครูวัชรพงษ์ วงษ์สอาด (2565)
40 48
59 ดนตรีโฟล์คซอง
สถานที่เรียน : หลังห้องสมุด
1.ครูโชคชัย สกุลโพน (2565)
2.นายโชคชัย สกุลโพน
- 20 20
60 ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์
สถานที่เรียน : 634
1.ครูรัชดาภรณ์ ฆ้องคำกล (2565)
- - - - 20 0
61 ถ่ายภาพ
สถานที่เรียน : โดม
1.ครูมณัฏฐยา ปั้นกาญจนโต (2565)
- - - 20 20
62 ท่องเที่ยวทั่วโลก
สถานที่เรียน : 673
1.ครูนวลจันทร์ น้ำยาง (2565)
- - 20 20
63 ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน : ธนาคารโรงเรียน
1.ครูกาญจนา โสภารักษ์ (2565)
- - - 20 19
64 นันทนาการ
สถานที่เรียน : โดม
1.ครูไพบูลย์ ถนอมทรัพย์ (2565)
- 20 19
65 นาฏยประดิษฐ์
สถานที่เรียน : 124
1.ครูนราวรรณ เต่าทอง (2565)
- - 20 18
66 บอร์ดเกม (Board game)
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.ครูชตฤณ ชื่นจิตกวิน (2565)
- 20 20
67 บาสเกตบอล
สถานที่เรียน : สนามบาสเกตบอล
1.ครูอดิศร เมืองซ้าย (2565)
- 20 22
68 ปริศนาสำนวนไทย
สถานที่เรียน : 674
1.ครูสุรีย์ ศิริปัญญาวงศ์ (2565)
- 20 20
69 ผู้นำเชียร์ คณะสีการเวก
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.ครูไกรสิทธิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ (2565)
2.ครูเพ็ญภัทร เกิดลาภี (2565)
3.ครูอัษฎายุท พุทโธ (2565)
- - - - - 100 23
70 ผู้นำเชียร์ คณะสีจามจุรี
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.ครูแดนทัย จำปาบุรี (2565)
2.ครูปรัชญา ซื่อสัตย์ (2565)
3.ครูอนุชิต มาตรสงคราม (2565)
- - - - - 100 42
71 ผู้นำเชียร์ คณะสียูงทอง
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.ครูชตฤณ ชื่นจิตกวิน (2565)
2.ครูณฐอร ทีฆายุพรรค (2565)
3.ครูเนาวรัตน์ หน่อแก้ว (2565)
4.ครูวิรัตน์ พิมพา (2565)
- - - - - 100 33
72 ผู้นำเชียร์ คณะสีราชพฤกษ์
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.ครูใหม่ บุญมี (2565)
2.ครูอธินันท์ เพียรดี (2565)
3.ครูออมทรัพย์ ดวงศรี (2565)
- - - - - 100 31
73 ผู้นำเชียร์ คณะสีอินทนิล
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.ครูชนายุส โชติลดาวิชชากร (2565)
2.ครูฟาร์ นุชเนื่อง (2565)
3.ครูภัคพล พีระพงษ์ (2565)
- - - - - 100 29
74 พยาบาล
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล อาคาร 2
1.ครูชลดา อานี (2565)
- 20 25
75 พระเครื่องและวัตถุมงคลของไทย
สถานที่เรียน : 662
1.ครูชวดล บุญอินทร์ (2565)
- 20 20
76 พัฒนาบุคลิกภาพ
สถานที่เรียน : ห้องพระพุทธศาสนา อาคารเรียน 2
1.ครูราตรี ขันทอง (2565)
- 20 20
77 พับกระดาษ
สถานที่เรียน : 677
1.ครูกัลยา อบสุวรรณ (2565)
- - - 20 20
78 พัสตราภรณ์ อาภรณ์ร่วมสมัย
สถานที่เรียน : 126
1.ครูจารุกิตติ์ ชินนะประภา (2565)
- 20 9
79 พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน
สถานที่เรียน : 661
1.ครูกันย์ณัชชา บำรุงผล (2565)
- - - 20 13
80 พู่กันจีน
สถานที่เรียน : 525
1.ครูสาธนา ประสิทธิวงศ์ (2565)
- - - - - 20 20
81 เพื่อนรักนักเดินทาง
สถานที่เรียน : 644
1.ครูทิรัฐ ใหญ่น้อย (2565)
- - - 20 19
82 ภาษาจีนเพื่อห้องเรียน ITP
สถานที่เรียน : 112
หมายเหตุ : สำหรับนักเรียน ม.2/4
1.ครูโอฬาร วงษ์สวรรค์ (2565)
- - - - - 20 12
83 ภาษาญี่ปุ่น
สถานที่เรียน : 647
1.ครูดวงชนก เสน่ห์วงศ์สกุล
- - - - 27 28
84 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
สถานที่เรียน : 446
1.ครูกัญญลักษณ์ จันทรวิบูลย์ (2565)
- 20 20
85 มื้อเช้าง่ายๆ แต่มีประโยชน์
สถานที่เรียน : 655, 656
1.ครูญดาณัฎฐ์ เจนประเสริฐ (2565)
2.ครูนิชาภา พยัคฆ์วงศ์ (2565)
3.ครูอิสราภรณ์ สนธิสุตโชติภัทร์ (2565)
- - - 60 60
86 ยุวบรรณารักษ์น้อย
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.ครูนันท์นภัส ฟูคำ (2565)
2.ครูสุดาพร แสงสุริยา (2565)
- 40 40
87 รอบรู้วัฒนธรรมจีน
สถานที่เรียน : 437
1.ครูเรวิกา พลอยสัมฤทธิ์ (2565)
- 20 20
88 รักษาดินแดน (นักศึกษาวิชาทหาร)
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 6
1.ครูชวัลวิทย์ บูรณวนิช (2565)
2.ครูณัฐพงษ์ อภิสุวรรณกุล (2565)
3.ครูวิทวัส เอี่ยมผู้ช่วย (2565)
4.ครูอัษฎายุท พุทโธ (2565)
- - - 1000 510
89 ลูกคิดคิดคำนวณ
สถานที่เรียน : 548
1.ครูธันยรัศมิ์ เหมือนแสง (2565)
- - - - 20 2
90 วงโยธวาธิต
สถานที่เรียน : ฝ222
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนวงโยวาธิต
1.ครูธนาขวัญ ไหวเทศ (2565)
60 70
91 วรรณกรรมซีไรต์
สถานที่เรียน : 537
1.ครูวิชญ์พล ปัญญา (2565)
- - - - - 20 8
92 วรรณคดีศึกษา
สถานที่เรียน : 652
1.ครูจันทนา อินทร์จันทร์ (2565)
- - - - - 20 1
93 วัฒนธรรมจีน 1 ระดับ ม.ต้น
สถานที่เรียน : 444
1.ครูรุ้งทอง ฤกษ์อุโฆษ (2565)
- - - - 20 19
94 วัฒนธรรมจีน 1 ระดับ ม.ปลาย
สถานที่เรียน : 445
1.ครูสุธาภรณ์ วรกาญจนกุล (2565)
- - - 20 6
95 เวทคณิต
สถานที่เรียน : 667
1.ครูญาณชัชณัฐ สิริวรชัยโอฬาร (2565)
- - - - 20 2
96 ศอ.ปส.ย.
สถานที่เรียน : 115
1.ครูชูชาติ ทรัพย์ขวัญ (2565)
- - - 20 11
97 ศาลจำลอง
สถานที่เรียน : 228
1.ครูศักดิ์รพี แสนสุข (2565)
- - - 20 23
98 สนทนาภาษาญี่ปุ่น
สถานที่เรียน : 645
1.ครูพักตร์จิรา มีสมพงษ์ (2565)
- 20 18
99 สนทนาภาษาฟิสิกส์
สถานที่เรียน : 636
1.ครูปุณยนุช ทัพซ้าย (2565)
- - - 20 1
100 สนุก Kids สนุก Code กับ Kidbright
สถานที่เรียน : 424
1.ครูปาลิตา หลอมทอง (2565)
- - 20 20
101 สภานักเรียน
สถานที่เรียน : ห้องสภานักเรียน
หมายเหตุ : เฉพาะสภานักเรียน
1.ครูจงกล รักสัตย์ (2565)
2.ครูธัญฑิพา พอนอ่วม (2565)
- - - - 40 32
102 สรภัญญะ
สถานที่เรียน : 217
1.ครูวรัชยา แหวนวงษ์ (2565)
- - - - 20 5
103 สร้างสรรค์งานศิลป์
สถานที่เรียน : 123
1.ครูกรสุดา จินตนาภักดี (2565)
- 20 25
104 สวดมนต์-นั่งสมาธิ
สถานที่เรียน : 212
1.ครูนันทนา ขุมทอง (2565)
- - - - - 20 8
105 สื่อสร้างสรรค์ สารพันประโยชน์
สถานที่เรียน : 523
1.ครูเสาวลักษณ์ กุลสุทธิดำรง (2565)
- - - - 20 19
106 เสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : 678
1.ครูทรงกริช ดาพวรรณ (2565)
- 20 13
107 หนังสือพิมพ์ทำมือ
สถานที่เรียน : 122
1.ครูอลงกรณ์ ประสิทธิชัย (2565)
- - - - - 20 20
108 เหตุการณ์ปัจจุบันน่ารู้
สถานที่เรียน : 648
1.ครูตฤณเศรษฐ์ รัตนรังสฤษฏ์ (2565)
- - - 40 37
109 อนุรักษ์ลูกทุ่งไทย
สถานที่เรียน : ฝ122
1.ครูวีณา เรี่ยวแรง (2565)
2.ครูสมฤกษ์ อุ่นจันทร์ (2565)
40 38
110 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ต้น
สถานที่เรียน : 543
1.ครูชณันภัสร์ ไชยอักษรวิชญ์ (2565)
- - - - 20 19
111 อ่านวรรณกรรมสมัยใหม่
สถานที่เรียน : 431
1.ครูยุทธพงศ์ ไทยสวัสดิ์ (2565)
2.ครูวงศ์ณภัทร ศิริวชิโรวัฒน์ (2565)
- - - 40 22
112 อาสายุวกาชาด
สถานที่เรียน : ลานพระพรหม
1.ครูกนกวรรณ ชนะถาวร (2565)
- - - 20 1