รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 10.5 Km เราจะไปมินิมาราธอน
สถานที่เรียน : ห้อง 665
1.ครูธนพล สรรคพงษ์ (2565)
- 20 20
2 A-level ภาษาจีน
สถานที่เรียน : ห้อง 444
1.ครูรุ้งทอง ฤกษ์อุโฆษ (2565)
- - - 20 15
3 Amazing French
สถานที่เรียน : ห้อง 442
1.ครูเกศวิไล บรรพต (2565)
2.ครูขจรวรรณกร เขจรจิรประดิษฐ
3.ครูบุปผา พ่วงปิ่น (2565)
- 60 58
4 Astronomy TPN Club
สถานที่เรียน : ห้องสวนพฤกษศาสตร์
1.ครูชญาภา พาขุนทด (2565)
2.ครูธีรศักดิ์ กรดแก้ว (2565)
3.ครูมารียำ แปะโพระ (2565)
- 60 58
5 Chem is life
สถานที่เรียน : ห้อง 633
1.ครูชวลิต สุจริต (2565)
2.ครูปวรา อินต๊ะมุด (2565)
- - - 40 17
6 Cosmetics DIY
สถานที่เรียน : ห้อง 434
1.ครูเพียงศิชล เชี่ยวศิลป์
2.ครูยอดปรารถณา สมณะ (2565)
- - - - 40 40
7 Crossword Game
สถานที่เรียน : ห้อง 441
1.ครูดวงเดือน สุรเดชานันท์
2.ครูนชนุช ศุทธดา (2565)
- - 40 40
8 D.I.Y. สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : 661
1.ครูกนกวรรณ ชนะถาวร (2565)
- 20 20
9 DEK TCAS
สถานที่เรียน : ห้อง 666
1.ครูดุษฏี แม่นปืน (2565)
- - - - - 20 20
10 English in Everyday using
สถานที่เรียน : ห้อง 671
1.ครูวัฒนา เหล็งหวาน (2565)
2.ครูอังคนา ธนบดีศรีสุข (2565)
- - - 40 26
11 English Short Stories
สถานที่เรียน : ห้อง 673
1.ครูวรรณวิสา ศิริจันทะพันธุ์ (2565)
- - - 20 18
12 Friend Academy
สถานที่เรียน : ห้อง 647
1.ครูกันย์ณัชชา บำรุงผล (2565)
- 20 21
13 Happy Yummy
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 3
1.ครูสุธารัตน์ ผลมีศักดิ์ (2565)
- - - - - 20 22
14 Learn and Share infographic
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 423
1.ครูวิราภรณ์ ชูหมื่นไวย์ (2565)
- - - 20 20
15 MATH & ART By Desmos Program
สถานที่เรียน : ห้อง 541
1.ครูสุรีพร หาไมตรี (2565)
- 20 20
16 MATH EQUATIONS
สถานที่เรียน : ห้อง 638
1.ครูชลธิชา สารคร (2565)
2.ครูสุภัททรา ทองเปลี่ยน (2565)
- 40 40
17 My Math
สถานที่เรียน : ห้อง 654
1.ครูนิชาภา พยัคฆ์วงศ์ (2565)
2.ครูประกิตศรี เผ่าเมือง (2565)
- - - 40 6
18 Once Lyrics Once Feeling
สถานที่เรียน : ห้อง 443
1.ครูสุกานดา ทองตัน (2565)
2.ครูใหม่ บุญมี (2565)
- 40 39
19 Physics
สถานที่เรียน : ห้อง 667
1.ครูกิตติศักดิ์ รอดเริง (2565)
- - - 20 4
20 Robot and RC Plane
สถานที่เรียน : ห้อง Coding & Robotics
1.ครูทิรัฐ ใหญ่น้อย (2565)
2.ครูปภัสรินทร์ ภานุอริยะเกียรติ (2565)
- 40 40
21 Royal Institution with Science Images
สถานที่เรียน : ห้อง 437
1.ครูทิวารัตน์ เพ็งน้ำคำ (2565)
2.ครูธันว์ชนก บัวคงดี (2565)
3.ครูออมทรัพย์ ดวงศรี (2565)
- - - - 60 55
22 SIX STRING (GUITAR)
สถานที่เรียน : ลานหลังห้องสมุด
1.ครูหฤษฎ์ ทรัพย์อุปถัมภ์ (2565)
- - - 20 16
23 Speak English Club
สถานที่เรียน : ห้อง 441
1.ครูวรารัตน์ แซ่จิว (2565)
- - - - - 20 20
24 Speech 1 : The Second Semester of Academic Year 2023
สถานที่เรียน : ห้อง 534
1.ครูกอบศักดิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา (2565)
2.ครูชัญญรัช โนนสว่าง (2565)
- - - - - 40 6
25 Study English with Song
สถานที่เรียน : ห้อง 655
1.ครูนงลักษณ์ แย้มคำ (2565)
- - - 20 16
26 SUDOKU
สถานที่เรียน : ห้อง 645
1.ครูญดาณัฎฐ์ เจนประเสริฐ (2565)
2.ครูอิสราภรณ์ สนธิสุตโชติภัทร์ (2565)
- - - 40 40
27 TPN Scout ลูกเสือ(จิตอาสา)กองร้อยพิเศษ
สถานที่เรียน : โดมเอนกประสงค์
1.ครูท๊อป ยอดสิงห์ (2565)
2.ครูสมโภชน์ เจริญขำ (2565)
- 40 39
28 UNO
สถานที่เรียน : ห้อง 213
1.ครูคณิต บุตรตรา (2565)
- 20 20
29 Young at Heart
สถานที่เรียน : ห้อง 221
1.ครูอรพิน จันทร์ประเสริฐ (2565)
- - - - 20 20
30 กระบี่กระบองและคีตะมวยไทยเพื่อการแข่งขันและการแสดง
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 6
1.ครูอชิรญา เดือนแจ่ม (2565)
- - 20 19
31 การอ่านวิเคราะห์ วิจารณ์ วรรณกรรมอย่างสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้อง 528
1.ครูยุทธพงศ์ ไทยสวัสดิ์ (2565)
2.ครูวิชญ์พล ปัญญา (2565)
- - - - 40 40
32 เกาหลีเกาใจจากเพลง K-POP
สถานที่เรียน : ห้อง 526
1.ครูพรพรหม ทรัพย์สำอางค์
- 20 19
33 คณิตคิดเร็ว
สถานที่เรียน : ห้อง 624
1.ครูพรนภา กิตติวิภาส (2565)
- 20 20
34 คณิตคิดสนุก
สถานที่เรียน : ห้อง 646
1.ครูนัยเนตร ดงทอง (2565)
- - - - - 20 5
35 คณิตศิลป์
สถานที่เรียน : ห้อง 222
1.ครูอุทุมพร กองมณี
- - - - 20 20
36 คลินิกฟิสิกส์
สถานที่เรียน : ห้อง 634
1.ครูขวัญฤทัย จ้อยประดิษฐ์ (2565)
2.ครูรัชดาภรณ์ ฆ้องคำกล (2565)
- - - 40 6
37 คาราโอเกะ
สถานที่เรียน : ห้อง 217
1.ครูภัทรพร แข็งกสิการ (2565)
- - 20 20
38 เคมีโอลิมปิก
สถานที่เรียน : ห้อง 636
1.ครูคริษฐา เสมานิตย์
2.ครูพิมณฑ์รัตน์ กลิ่นจันทร์ (2565)
- - - - - 20 4
39 เครื่องสายไทย
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย (121)
1.ครูไกรสิทธิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ (2565)
- 15 14
40 แค่เปิดโลกก็เปลี่ยน
สถานที่เรียน : ห้อง 521
1.ครูประไพศรี ปัญญา (2565)
2.ครูวัชรากร แสงอากาศ (2565)
- - - - 40 40
41 งานกระดาษ
สถานที่เรียน : ห้อง 223
1.ครูธัญธร ทองมาก (2565)
- - - - - 20 20
42 งานประดิษฐ์ของตกแต่ง
สถานที่เรียน : อาคารฝึกงานประดิษฐ์ ฝ111
1.ครูจิตลดา ตันธะสินธุ์ (2565)
- - - - - 20 12
43 เจาะเวลาหาประวัติศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้อง 227
1.ครูวรรณวิภา เกษมรัตน์ (2565)
- - - 20 20
44 ชุมนุมเชียร์ ม.1
สถานที่เรียน : สแตนเชียร์
1.ครูกรรนิการ์ ราชณุุวงษ์ (2565)
2.ครูกุลสตรี นวลสมศรี
3.ครูจิราพร ชมมร (2565)
4.ครูณฐอร ทีฆายุพรรค (2565)
5.ครูณัฐชา โภคสวัสดิ์
6.ครูธีรพงศ์ มีโภค (2565)
7.ครูนฤภร อินทนิสา
8.ครูนวลจันทร์ จรจรัญ (2565)
9.ครูนันท์นภัส ฟูคำ (2565)
10.ครูนันทิชา หัวดอน (2565)
11.ครูปวริศา ปรางวิสุทธ์ (2565)
12.ครูพรรธน์ชญมน ทวีศักดิ์ (2565)
13.ครูภัคพล พีระพงษ์ (2565)
14.ครูภัทลภา รำไพ (2565)
15.ครูวัชรพงษ์ วงษ์สอาด (2565)
16.ครูวันวิสาข์ พรมสาร (2565)
17.ครูสุจิตรา หนูงาม (2565)
18.ครูหฤทัย สายสิญจน์ (2565)
19.ครูโอฬาร วงษ์สวรรค์ (2565)
- - - - - 700 657
45 ชุมนุมเชียร์ ม.5 คณะสีการเวก
สถานที่เรียน : สแตนเชียร์
1.ครูแดนทัย จำปาบุรี (2565)
2.ครูนิรุช เหล่าเจริญ (2565)
3.ครูเนาวรัตน์ หน่อแก้ว (2565)
4.ครูอัษฎายุท พุทโธ (2565)
- - - - - 50 45
46 ชุมนุมเชียร์ ม.5 คณะสีจามจุรี
สถานที่เรียน : สแตนเชียร์
1.ครูชตฤณ ชื่นจิตกวิน (2565)
2.ครูพจนีย์ พลจันทึก (2565)
- - - - - 50 25
47 ชุมนุมเชียร์ ม.5 คณะสียูงทอง
สถานที่เรียน : สแตนเชียร์
1.ครูเพ็ญภัทร เกิดลาภี (2565)
2.ครูวัฒนา แก้วมงคล (2565)
- - - - - 50 31
48 ชุมนุมเชียร์ ม.5 คณะสีราชพฤกษ์
สถานที่เรียน : สแตนเชียร์
1.ครูฟาร์ นุชเนื่อง (2565)
2.ครูอารยา สีดาเกลี้ยง (2565)
- - - - - 50 37
49 ชุมนุมเชียร์ ม.5 คณะสีอินทนิล
สถานที่เรียน : สแตนเชียร์
1.ครูชบาไพร สืบสำราญ (2565)
2.ครูปาจรีย์ สุศิลานุรักษ์ (2565)
3.ครูยุทธนา อินมณี (2565)
- - - - - 50 34
50 ญี่ปุ่นรอบรู้
สถานที่เรียน : ห้อง 542
1.ครูพักตร์จิรา มีสมพงษ์ (2565)
- 20 20
51 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย (121)
1.ครูนภาสิริ สินพูลผล (2565)
- 30 30
52 ดรัมเมเยอร์ลายแดนซ์
สถานที่เรียน : โดมเอนกประสงค์
1.ครูอนุวัต เอียดเกลี้ยง
- - - - 20 20
53 ถ่ายภาพ
สถานที่เรียน : โดมเอนกประสงค์
1.ครูมณัฏฐยา ปั้นกาญจนโต (2565)
- - - 20 20
54 ท่องโลกแปลภาษา
สถานที่เรียน : ห้อง 625
1.ครูวงศ์ณภัทร ศิริวชิโรวัฒน์ (2565)
2.ครูศุภษา อังกาบูรณะ (2565)
- - - 40 40
55 ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากล)
สถานที่เรียน : โดมเอนกประสงค์
1.ครูอภัสรา บุญอิ่ม (2565)
- - - - 20 20
56 ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน : ธนาคารโรงเรียน
1.ครูกาญจนา โสภารักษ์ (2565)
- - 20 20
57 นักศึกษาวิชาทหาร (รักษาดินแดน)
สถานที่เรียน : โรงอาหาร
1.ครูชวัลวิทย์ บูรณวนิช (2565)
2.ครูณัฐพงษ์ อภิสุวรรณกุล (2565)
3.ครูวิทวัส เอี่ยมผู้ช่วย (2565)
4.ครูอัษฎายุท พุทโธ (2565)
- - - 1000 486
58 นิฮงโกะ โนะ โดราม่า
สถานที่เรียน : ห้อง 446
1.ครูกัญญลักษณ์ จันทรวิบูลย์ (2565)
- - - 20 20
59 บาสเกตบอล
สถานที่เรียน : สนามบาสเกตบอล
1.ครูอดิศร เมืองซ้าย (2565)
- 20 20
60 ประดิษฐ์ ประดอย
สถานที่เรียน : ห้อง 525
1.ครูลัดดาวัลย์ โคตรวิทย์ (2565)
- - - - 20 20
61 ประดิษฐ์ประดอยของชำร่วย
สถานที่เรียน : ห้อง ฝ211
1.ครูชนิกานต์ นิธิธนากุล (2565)
- - - - 20 20
62 ปริศนาสำนวนไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 653
1.ครูสุรีย์ ศิริปัญญาวงศ์ (2565)
- 20 20
63 ป้องกันยาเสพติด
สถานที่เรียน : โดมเอนกประสงค์
1.ครูตฤณเศรษฐ์ รัตนรังสฤษฏ์ (2565)
- - - 20 17
64 พยาบาล
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล อาคาร 2
1.ครูชลดา อานี (2565)
- 20 23
65 พระเครื่องและวัตถุมงคลของไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 668
1.ครูชวดล บุญอินทร์ (2565)
2.ครูทรงกริช ดาพวรรณ (2565)
- 40 40
66 พับกระดาษ
สถานที่เรียน : ห้อง 122
1.ครูกัลยา อบสุวรรณ (2565)
- - 20 20
67 พิมพ์ดีดภาษาไทย
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 426
1.ครูวิรัตน์ พิมพา (2565)
- - - - - 20 20
68 พื้นฐานมวยสากล (ม.ปลาย)
สถานที่เรียน : โดมเอนกประสงค์
1.ครูไพบูลย์ ถนอมทรัพย์ (2565)
- - - 20 17
69 พู่กันจีน
สถานที่เรียน : ห้อง 527
1.ครูสาธนา ประสิทธิวงศ์ (2565)
- - - - - 20 20
70 เพื่อนที่ปรึกษา YOUTH COUSELOR (YC)
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.ครูณัฐนนท์ จิตต์สนอง (2565)
- - - - 20 20
71 ฟลอร์บอล
สถานที่เรียน : โดมเอนกประสงค์
1.ครูวรตม์ บุราคร (2565)
- - - - - 20 18
72 ฟุตซอล
สถานที่เรียน : สนามฟุตซอล (สนามกรง อาคาร3)
1.ครูอธินันท์ เพียรดี (2565)
- - - - 20 20
73 ภาพยนตร์สั้น เพื่อประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สถานที่เรียน : ห้อง 212
1.ครูชนิกา พงษ์มณี (2565)
2.ครูอลงกรณ์ ประสิทธิชัย (2565)
- - - 40 36
74 ภาษาจีนหรรษา
สถานที่เรียน : 646
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียน โครงการ ITP
1.Mr.Xinghua Mo 2566
- - - - - 36 36
75 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาทักษะการแข่งขันทางวิชาการ
สถานที่เรียน : ห้อง 524
1.ครูภัทรพร จันทร์เปรม (2565)
2.ครูแสงดาว คณานับ (2565)
- - 40 20
76 แม่ศรีเรือน (ดอกไม้ประดิษฐ์)
สถานที่เรียน : ห้อง 126
1.ครูจารุกิตติ์ ชินนะประภา (2565)
2.ครูนราวรรณ เต่าทอง (2565)
3.ครูภัสรา ศรีรุ่งโรจน์เจริญ (2565)
- - 60 60
77 ยุวบรรณารักษ์น้อย
สถานที่เรียน : 651
หมายเหตุ : สำหรับคัดเลือกนักเรียนไปแข่งขันพรีเซนต์กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1.ครูสุดาพร แสงสุริยา (2565)
- 20 24
78 ร้องเพลงจีน
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.ครูรติกร บนสูงเนิน (2565)
- - - - 20 20
79 ลายเส้นสร้างสรรค์งานศิลป์
สถานที่เรียน : ห้อง 125
1.ครูปาลิดา ปาลวงศ์
2.ครูอรทัย มาลยานนท์
- - - - 40 40
80 ลูกคิดคิดคำนวณ
สถานที่เรียน : ห้อง 546
1.ครูธันยรัศมิ์ เหมือนแสง (2565)
- - - 20 18
81 เล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน
สถานที่เรียน : ห้อง 612
1.ครูเรวิกา พลอยสัมฤทธิ์ (2565)
2.ครูสุธาภรณ์ วรกาญจนกุล (2565)
- - - 40 3
82 วงโยธวาทิต
สถานที่เรียน : ห้องวงโยธวาทิต ฝ222
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนวงโย
1.ครูธนาขวัญ ไหวเทศ (2565)
- 60 50
83 ศิลปะด้วยวิทยาศาสตร์จากธรรมชาติ
สถานที่เรียน : ห้อง 648
1.ครูธนัญญา ทับทิมเทศ
- 20 20
84 ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตอพน.
สถานที่เรียน : ห้อง 116
1.ครูชูชาติ ทรัพย์ขวัญ (2565)
- - - 20 17
85 สนทนาภาษาฟิสิกส์
สถานที่เรียน : 678
1.ครูปุณยนุช ทัพซ้าย (2565)
- - - 20 2
86 สนุกคิด ตามแนวคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้อง 213
1.ครูวิภาดา จันทร์ภิรมย์ (2565)
- - - - 20 20
87 สภานักเรียน
สถานที่เรียน : ห้องสภานักเรียน
หมายเหตุ : รับเฉพาะสภานักเรียน
1.ครูจงกล รักสัตย์ (2565)
2.ครูธัญฑิพา พอนอ่วม (2565)
- - - - 40 33
88 สร้างสรรค์งานศิลป์
สถานที่เรียน : ห้องทัศนศิลป์ (123)
1.ครูกรสุดา จินตนาภักดี (2565)
- 20 20
89 สวดมนต์สรภัญญะ
สถานที่เรียน : ห้องพระพุทธศาสนา (228)
1.ครูวรัชยา แหวนวงษ์ (2565)
- - 20 20
90 สังคมศึกษาเพื่อการศึกษาต่อ
สถานที่เรียน : ห้อง 523
1.ครูศักดิ์รพี แสนสุข (2565)
- - 20 19
91 สิ่งแวดล้อมศึกษา
สถานที่เรียน : ห้อง 676
1.ครูญาณชัชณัฐ สิริวรชัยโอฬาร (2565)
2.ครูสุภกร เขตมนตรี (2565)
- - - 30 21
92 สื่อสร้างสรรค์ สารพันประโยชน์
สถานที่เรียน : ห้อง 216
1.ครูเสาวลักษณ์ กุลสุทธิดำรง (2565)
- - - - 20 20
93 โสตทัศนศึกษา
สถานที่เรียน : โดมเอนกประสงค์
1.ครูอนุชิต มาตรสงคราม (2565)
- - - - 20 20
94 หนังสั้นสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 422
1.ครูธีระพัฒน์ สุทธิแสน (2565)
2.ครูรุ่งนภา นิกรแสน (2565)
- - - - 40 31
95 อนุรักษ์ลูกทุ่งไทย
สถานที่เรียน : ฝ122
1.ครูวีณา เรี่ยวแรง (2565)
2.ครูสมฤกษ์ อุ่นจันทร์ (2565)
- 40 41
96 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้อง 543
1.ครูชณันภัสร์ ไชยอักษรวิชญ์ (2565)
- - - - 20 20