รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อชุมนุมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 Business Document
สถานที่เรียน : 423
1.นางสาววิราภรณ์ เจตวัง
2.นายอภิสิทธิ์ เสนาฤทธิ์
50 50
2 Crossword
สถานที่เรียน :
1.นางมิ่งขวัญ สุขมาก
2.นางสาวณปภัช ไกรพรธนา
50 53
3 DIY
สถานที่เรียน :
1.นายทิรัฐ ใหญ่น้อย
2.นายธีรศักดิ์ กรดแก้ว
50 49
4 English Short Stories
สถานที่เรียน :
1.นางวรรณวิสา ศิริจันทะพันธ์
2.นางสาวปรียาภรณ์ กะตาก
50 23
5 English for Pleasure
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : รับเฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวสุกานดา ทองตัน
- - - 25 9
6 Gat English
สถานที่เรียน : อาคาร 6
1.นางเกวรินทร์ ภิรมย์ญาณ
- - - 25 24
7 Genius Sci
สถานที่เรียน :
1.นางสาวนฤมล พรยา
2.นางอัจฉรา เย็นรัตน์
3.นายออมทรัพย์ ดวงศรี
75 10
8 Grammar พาเพลิน
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : รับเฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวนชนุช ศุทธาดา
2.นางสาวพเยาว์ ยศชัยภูมิ
3.นางสาววรารัตน์ แซ่จิว
- - - 75 12
9 Handmade
สถานที่เรียน :
1.นางธนิดา ราชจันทร์
25 24
10 Happy and Healthy
สถานที่เรียน : 111
1.นางนงลักษณ์ แย้มคำ
2.นางอรพิน จันทร์ประเสริฐ
50 19
11 Happy Yummy
สถานที่เรียน :
1.นางสาวสุธารัตน์ ผลมีศักดิ์
25 29
12 Ideal by me
สถานที่เรียน : อาคาร 4
1.นางปิยวรรณ อินทานนท์
25 4
13 Laughter Therapy
สถานที่เรียน : 657
1.นายวีรภัทร ศุภรสิงห์
25 24
14 Life Skill
สถานที่เรียน :
1.ครูสาธนา ประสิทธิวงศ์
25 26
15 Math Equation
สถานที่เรียน :
1.นางสาววิภาดา จันทร์ภิรมย์
2.นางสาวสุภัทรา ทองเปลี่ยน
50 19
16 My math
สถานที่เรียน : อาคาร 6
1.นางสาวประกิตศรี เผ่าเมือง
25 5
17 PAT 7.4 ภาษาจีนเพื่อเข้ามหาลัย
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : รับเฉพาะ ม.ปลาย
1.นายธานัท เดชะศาสวัต
- - - 25 21
18 Practicing Sci Olympic
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : รับเฉพาะ ม.ต้น
1.นางกานต์รวี ผิวนิ่ม
2.นางสาวชญาภา พาขุนทด
- - - 50 3
19 Ribbon Handicraft
สถานที่เรียน : 678
1.ครูนภณัฐ ไผ่ชู
- - - 25 0
20 Robot T.P.N.
สถานที่เรียน : ห้องหุ่นยนต์
1.นางสาวปณิชา ธรรมนรภัทร
25 36
21 Sci Show
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : รับเฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวปาจรีย์ สุศิลานุรักษ์
2.นางสาวอารยา สีดาเกลี้ยง
- - - 50 34
22 Science Show
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : รับเฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวสุจิตรา หนูงาม
2.นางสาวหนึ่งฤทัย ธนูเงิน
- - - 50 5
23 SIX STRING (GUITAR)
สถานที่เรียน :
1.นายหฤษฎ์ ทรัพย์อุปถัมภ์
25 26
24 smart math
สถานที่เรียน : อาคาร6
1.นางสาวนัยเนตร ดงทอง
- - - 25 0
25 Speech
สถานที่เรียน : 666
1.นางสาวณัฐกฤตา โนนสว่าง
2.นายกอบศักดิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
50 26
26 To be Number One
สถานที่เรียน :
1.นายตฤณเศรษฐ์ รัตนรังสฤษฏ์
25 28
27 To be Number One 2
สถานที่เรียน :
1.นายเกรียงไกร บัวใหญ่รักษา
25 28
28 TPN Film Festival
สถานที่เรียน :
1.ครูลัดดาวัลย์ โคตรรวิทย์
2.นางสาวหฤทัย สายสิญจน์
50 49
29 TPN คอมพิวเตอร์แคร์
สถานที่เรียน :
1.นายเฉลิมชัย ตาระกา
25 25
30 Up to me
สถานที่เรียน : อาคาร 6
1.นางเนาวรัตน์ หน่อแก้ว
25 27
31 Video on mobile apps
สถานที่เรียน : 636
1.นางสาวดุษฎี แม่นปืน
2.นางสาวพรทิพย์ เม่นคง
3.นางสาวรติกร บนสูงเนิน
75 76
32 กระบี่กระบอง
สถานที่เรียน : สนาม
1.นางอชิรญา เดือนแจ่ม
25 22
33 การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน :
1.ครูธันยรัศมิ์ ชุมภู
2.นางสาวพรนภา กิตติวิภาส
50 25
34 การศึกษาทางชีววิทยา
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : รับเฉพาะ ม.ปลาย
1.นายสุภกร เขตมนตรี
- - - 25 19
35 การสวดโอ้เอ้วิหารราย เพชรจุลจอม
สถานที่เรียน :
1.นางสาวอภิชญา คำมงคล
2.นายวรรณสวัสดิ์ นูพิมพ์
3.นายวัชรากร แสงอากาศ
75 6
36 การอ่านภาษาญี่ปุ่น
สถานที่เรียน : 447
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว
1.นางสาวกัญญลักษณ์ จันทรวิบูลย์
25 14
37 กีฬาฟุตซอล
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : รับเฉพาะ นักเรียน ม.1
1.นายอธินันท์ เพียรดี
2.นายอนุชิต มาตรสงคราม
- - - - - 50 51
38 เกษตรกรน้อย
สถานที่เรียน : อาคาร2
- 25 25
39 เขียนไทย
สถานที่เรียน :
1.นางสาวอาภรณ์ คูประเสริฐวงศ์
25 25
40 คณิตคิดเลขเร็ว
สถานที่เรียน :
1.นายธีระชัย เจริญต้นตระกูล
25 26
41 คณิตศาสตร์ซูโดกุ
สถานที่เรียน :
1.นางสาวสุรีพร หาไมตรี
2.นายพิเชษฐ์ ทิพย์ไธสง
50 41
42 คณิตศาสตร์ประยุกต์
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : รับเฉพาะ ม.ปลาย
1.นายบัญชา จันทร์ผา
- - - 25 29
43 คลินิกคณิตศาสตร์ครอบจักรวาล
สถานที่เรียน :
1.ครูชลธิชา สารคร
2.นายวัฒนา แก้วมงคล
50 8
44 ความเรียงสร้างสรรค์
สถานที่เรียน :
1.นางจันทนา อินทร์จันทร์
25 20
45 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
สถานที่เรียน :
1.นางจตุพร ฉิมมา
25 25
46 เคมี O-NET
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : รับเฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวพิมณฑ์รัตน์ กลิ่นจันทร์
2.นางสาวเฟื่องลัดดา จิตจักร
- - - 50 44
47 แคคตัส (Cactus)
สถานที่เรียน :
1.นายปริญญา รัตนพิมาน
25 25
48 โครงงานคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน :
1.ครูนิชาภา พยัคฆ์วงศ์
2.นางสาวญดาณัฏฐ์ เจนประเสริฐ
3.นางสาวอิสราภรณ์ สนธิสุตโชติภัทร์
75 0
49 งานผ้าทำมือ
สถานที่เรียน :
1.นางสาวเกศวิไล บรรพต
2.นางสาวจิตลดา ตันธะสินธุ์
3.นางสาวบุปผา พ่วงปิ่น
4.นางสาวมารียำ แปะโพระ
100 17
50 งานฝีมือจากไม้ไผ่
สถานที่เรียน :
1.ครูยอดปรารถนา สมณะ
2.นางชบาไพร สืบสำราญ
3.นางวาลินี อำไพศรี
4.นางสาวปวรา อินต๊ะมุด
5.นางสาวรัชดาภรณ์ ฆ้องคำกล
125 74
51 งานพับกระดาษ
สถานที่เรียน :
1.นางธัญธร ทองมาก
25 24
52 ซ่อมเสริมภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.ต้น
สถานที่เรียน : 525
1.นางสาวณัฏฐิณี ประเทืองยุคันต์
- - - 25 10
53 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน :
1.ครูนภาสิริ สินพูลผล
2.ครูวัชรพงษ์ วงษ์สะอาด
3.นายไกรสิทธิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์
75 80
54 ดนตรีโฟล์คซอง
สถานที่เรียน :
1.นายโชคชัย สกุลโพน
25 28
55 ต้นกล้าพอเพียง
สถานที่เรียน :
1.ครูนวลจันทร์ จรจรัญ
25 25
56 ติว GAT พิชิต 300 เต็ม
สถานที่เรียน : 664
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นายอาทิตย์ เพชรี
- - - 25 25
57 ติวฟิสิกส์
สถานที่เรียน :
1.นายชัชชัย มาขุมเหล็ก
2.นายณัฐพงษ์ สุภาสร
50 30
58 เทควันโด
สถานที่เรียน : สนาม
- 25 26
59 ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน :
1.นางสาวกาญจนา โสภารักษ์
25 28
60 นาฏศิลป์ไทย
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
1.นางจารุกิตติ์ ชินนะประภา
2.นางภัสรา ศรีรุ่งโรจน์เจริญ
3.นายธนากร เข็มกลัด
75 28
61 นิทานธรรมนำชีวิต
สถานที่เรียน :
1.นางสาวปุญญิสา วรรณดี
25 15
62 นิทานภาษาจีน 3D
สถานที่เรียน :
1.นางเรวิกา พลอยสัมฤทธิ์
2.นางสาวรุ้งทอง ฤกษ์อุโฆษ
3.นางสาวสุธาภรณ์ วรกาญจนกุล
75 9
63 ใบเตย
สถานที่เรียน : โรงอาหาร
1.นางปราณี อบเทศ
25 27
64 ประชาสัมพันธ์
สถานที่เรียน : ห้องประชาสัมพันธ์
1.นางดวงฤทัย ชะดี
25 33
65 ประวัติศาสตร์อียิปต์
สถานที่เรียน :
1.ครูอัษฎาวุธ พุทโธ
2.นายนิรุช เหล่าเจริญ
50 46
66 ปรัชญาภาพยนตร์
สถานที่เรียน : 658
1.นางสาวพจนีย์ พลจันทึก
2.นางสาววรรณวิภา เกษมรัตน์
25 33
67 ปริทัศน์วรรณกรรมอาเซียน
สถานที่เรียน :
1.นางสาวประไพศรี ปัญญา
2.นางสาวแสงดาว ชาวโพธิ์เอน
3.นายธีรพงศ์ มีโภค
75 9
68 ปริศนาต่อภาพ
สถานที่เรียน : 228
1.นางสาวราตรี ขันทอง
2.นางเสาวลักษณ์ กุลสุทธิดำรงพร
50 50
69 ปีทาโกเรียน (Pythagorean)
สถานที่เรียน :
1.นายชนายุส โชติลดาวิชชากร
25 3
70 เปตอง
สถานที่เรียน :
1.นายสุรชัย สัมโย
25 25
71 เปิดพจนานุกรมจีน-ไทย
สถานที่เรียน :
1.นางสาววันใหม่ วงศ์สิม
25 10
72 พยาบาล
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
1.นางสาวชลดา อานี
25 24
73 พฤกษศาสตร์ 1
สถานที่เรียน :
1.นายชวลิต สุจริต
2.นายสุระศักดิ์ ป้องคำสิงห์
- - - 25 25
74 พฤกษศาสตร์ 2
สถานที่เรียน :
1.นายชวลิต สุจริต
2.นายสุระศักดิ์ ป้องคำสิงห์
- - - 25 25
75 พิมพ์ดีดภาษาไทย
สถานที่เรียน :
1.นายวิรัตน์ พิมพา
25 25
76 พื้นบ้านล้านนา
สถานที่เรียน : 645
1.นางสาวเพ็ญภัทร เกิดลาภี
2.นายฟาร์ นุชเนื่อง
50 22
77 เพื่อนที่ปรึกษา (YC)
สถานที่เรียน :
1.นายณัฐนนท์ จิตต์สนอง
25 33
78 ภาษาพัฒนาชีวิต
สถานที่เรียน : 000
- 25 15
79 ภาษาพาเพลิน
สถานที่เรียน :
1.นางสาวจิตรลดา นาคศรี
25 22
80 มวยสากล
สถานที่เรียน : โดมอเนกประสงค์
1.นางสาวณฐอร ฑีฆายุพรรค
- - - 25 28
81 ยุวชนไทย ต้านภัยทุจริต
สถานที่เรียน :
1.นางสาวชนิกา พงษ์มณี
2.นายศักดิ์รพี แสนสุข
50 6
82 เยาวชนประชาธิปไตย
สถานที่เรียน :
1.นายชวดล บุญอินทร์
25 20
83 โยธวาทิต
สถานที่เรียน : ห้องโยธวาทิต
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนวงโยธวาทิต
1.นายธนาขวัญ ไหวเทศ
2.ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ สันติเกื้อกูลวงศ์
50 55
84 รักการอ่านสร้างสรรค์งานห้องสมุด
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวนันท์นภัส ฟูคำ
2.นางสาวสุดาพร ชูแก้ว
3.นายชตฤณ ชื่นจิตกวิน
75 75
85 รักษาดินแดน
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : รับเฉพาะ นศท. ปี 1-3
1.นายณัฐพงษ์ อภิสุวรรณกุล
2.นายนำพล สาสิงห์
3.นายวิทวัส เอี่ยมผู้ช่วย
4.ว่าที่ร้อยเอกวีรพล แป้นพรหม
- - - 500 441
86 ลูกเสือกองร้อยพิเศษและลูกเสือวิสามัญ
สถานที่เรียน : ลานโพธิ์
1.นายสมโภชน์ เจริญขำ
25 21
87 เล่าด้วยภาพ
สถานที่เรียน :
1.นางมลิวัลย์ กลำพบุตร
2.นางสาวลักษณาภรณ์ จุลพันธ์
50 50
88 เล่านิทานภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : รับเฉพาะ ม.ต้น
1.นางวัฒนา เหล็งหวาน
2.นางอังคนา ธนบดีศรีสุข
- - - 50 10
89 วรรณกรรมสร้างสรรค์
สถานที่เรียน :
1.นายวิชญ์พล ปัญญา
25 3
90 วอลเลย์บอล
สถานที่เรียน : สนาม
1.นายอดิศร เมืองซ้าย
50 58
91 วัฒนธรรมญี่ปุ่น
สถานที่เรียน :
1.นางสาวพักตร์จิรา มีสมพงษ์
25 25
92 เวทคณิต
สถานที่เรียน :
1.นายญาณชัชณัฐ สิริวรชัยโอฬาร
25 6
93 สภานักเรียน
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : รับเฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวธัญฑิพา พอนอ่วม
2.นายจงกล รักสัตย์
- - - 50 32
94 สร้างเกมสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : นักเรียนต้องมีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Scratch, Flash, Construct และอื่นๆ
1.นางสาววิไลลักษณ์ หงส์หาญณรงค์
25 5
95 สร้างสรรค์งานศิลป์
สถานที่เรียน :
1.นางสาวกรสุดา ชิตรัตน์
25 30
96 สวดมนต์แปลภาษาบาลี-ภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน :
1.นางนวลจันทร์ น้ำยาง
2.นางนันทนา ขุมทอง
3.นายใหม่ บุญมี
75 7
97 สำนวน ชวนคิด
สถานที่เรียน : 545
1.นางสุรีย์ ศิริปัญญาวงค์
25 21
98 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : รับเฉพาะ ม.ต้น
1.นางธันว์ชนก บัวคงดี
2.นางสาวทิวารัตน์ เพ็งน้ำคำ
- - - 50 10
99 สีน้ำกับป๊อปอัพ
สถานที่เรียน : ห้องพักครู ตึก 6 ชั้น 5
1.นางกัลยา อบสุวรรณ
25 25
100 โสตทัศนศึกษา
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : รับเฉพาะ ม.ปลาย
1.นายแดนทัย จำปาบุรี
- - - 25 28
101 หนังสือทำมือ
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : รับเฉพาะ ม.ปลาย
1.นายชัชวาล เชียงสน
2.นายอลงกรณ์ ประสิทธิชัย
- - - 50 25
102 หมอภาษา
สถานที่เรียน :
1.ครูภัทลภา รำไพ
2.นางสาวจิราพร ชมมร
3.นางสาวปวริศา ปรางวิสุทธิ์
75 7
103 หมากกระดาน
สถานที่เรียน :
1.นายโชฏก เรืองผิว
25 26
104 หุ่นกระบอก
สถานที่เรียน :
1.นายปรัชญา ซื่อสัตย์
25 24
105 อ.ย. น้อย 1
สถานที่เรียน : อาคารฝึกงาน ห้องคหกรรม
1.นางนพวรรณ ศิริมาศ
2.นางศิริภรณ์ ขนิษฐบุตร
3.นางอัญชลี ศรีเอนก
75 57
106 อ.ย. น้อย 2
สถานที่เรียน : อาคารฝึกงาน ห้องคหกรรม
1.ครูท๊อป ยอดสิงห์
2.นางสาวอมรรัตน์ อาสสุวรรณ
3.นายภัคพล พีระพงษ์
75 41
107 อนุรักษ์ลูกทุ่งไทย
สถานที่เรียน : ห้องพัชร์จุรี
1.นางสาววีณา เรี่ยวแรง
2.นายสมฤกษ์ อุ่นจันทร์
50 48
108 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : อาคาร 1
1.นางสาวโชติกา เนตรทิพย์
- - - 50 7
109 อัจฉริยภาพวิทย์ ม.ปลาย
สถานที่เรียน : อาคาร6
1.นางสาวกันย์ณัชชา บำรุงผล
2.นายกิตติศักดิ์ รอดเริง
- - - 50 4