รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 Astronomy@TPN
สถานที่เรียน : 431
1.ครูชญาภา พาขุนทด
2.ครูมารียำ แปะโพระ
- 40 38
2 Bio is Life (ชีวะคือชีวิต)
สถานที่เรียน : 632
1.ครูสุภกร เขตมนตรี
- - - 20 18
3 Crossword puzzle
สถานที่เรียน : 673
1.ครูนชนุช ศุทธดา
2.ครูพเยาว์ ยศชัยภูมิ
3.ครูวัฒนา เหล็งหวาน
- - - - 60 30
4 Crossword1
สถานที่เรียน : 441
1.ครูณปภัช ไกรพรธนา
- - - - 20 20
5 Crossword2
สถานที่เรียน : 441
1.ครูมิ่งขวัญ สุขมาก
- - - 20 17
6 D.I.Y.
สถานที่เรียน : 435
1.ครูกานต์รวี ผิวนิ่ม
2.ครูทิวารัตน์ เพ็งน้ำคำ
3.ครูออมทรัพย์ ดวงศรี
- - - - 60 59
7 Dance on the floor : Cover Dance
สถานที่เรียน : To be number1
1.ครูนภณัฐ ไผ่ชู
- - - 20 18
8 English Conversation
สถานที่เรียน : 678
1.ครูนงลักษณ์ แย้มคำ
- - - 20 5
9 English Error Identification, Find
สถานที่เรียน : 532
1.ครูใหม่ บุญมี
- 20 20
10 English for Pleasure
สถานที่เรียน : 332
1.ครูสุกานดา ทองตัน
- - - 25 23
11 English is Fun !!
สถานที่เรียน : 536
1.ครูวรารัตน์ แซ่จิว
- - - - - 20 20
12 English Quiz
สถานที่เรียน : 523
1.ครูณัฏฐินี ประเทืองยุคันต์
- - - - - 20 6
13 English Short Stories
สถานที่เรียน : 648
1.ครูวรรณวิสา ศิริจันทะพันธุ์
- - - 20 7
14 Happy Yummy
สถานที่เรียน : 112
1.ครูสุธารัตน์ ผลมีศักดิ์
- - - - 20 20
15 JigSaw
สถานที่เรียน : 227
1.ครูกรรนิการ์ ราชณุุวงษ์
2.ครูคณิต บุตรตรา
- 40 30
16 Kahoot
สถานที่เรียน : 541
1.ครูฟาร์ นุชเนื่อง
- - - - 20 20
17 Math Equetion
สถานที่เรียน : 535
1.ครูสุภัททรา ทองเปลี่ยน
- 20 20
18 Music Mobile
สถานที่เรียน : หลังห้องสมุด
1.ครูหฤษฎ์ ทรัพย์อุปถัมภ์
- 20 20
19 My Maths
สถานที่เรียน : 537
1.ครูประกิตศรี เผ่าเมือง
- - - 20 2
20 O - GAT
สถานที่เรียน : 663
1.ครูเกวรินทร์ ภิรมย์ญาณ
- - - 20 15
21 office ธุรกิจ
สถานที่เรียน : 423
1.ครูวิราภรณ์ ชูหมื่นไวย์
2.ครูอภิสิทธิ์ เสนาฤทธิ์
- 40 40
22 OH Museum
สถานที่เรียน : 545
1.ครูอัษฎายุท พุทโธ
- - - - 20 20
23 Public Speaking
สถานที่เรียน : 666
1.ครูณัฐกฤตา โนนสว่าง
- - - - - 20 20
24 python
สถานที่เรียน : 422
1.ครูจตุพร ฉิมมา
- 20 20
25 Science Inventions
สถานที่เรียน : 674
1.ครูวาลินี อำไพศรี
- 20 17
26 Sharitou (สานฝัน แบ่งปันความสุข)
สถานที่เรียน : 658
1.ครูสุรีพร หาไมตรี
- 20 20
27 Smart math
สถานที่เรียน : 644
1.ครูนัยเนตร ดงทอง
- - - 20 2
28 Speech 1 : The Second Semester of Academic Year 2020
สถานที่เรียน : 443
1.ครูกอบศักดิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
- - - - - 20 8
29 Team work skill (สำหรับนักเรียน)
สถานที่เรียน : 672
1.ครูยุทธนา อินมณี
- - - - - 20 20
30 TPN ROBOT
สถานที่เรียน : ห้องหุ่นยนต์
1.ครูปณิชา ธรรมนรภัทร
2.ครูอำนาจ ใจซื่อ
- - - - 40 40
31 TPN ROVER SCOUT ลูกเสือกองร้อยพิเศษ
สถานที่เรียน : 113
1.ครูสมโภชน์ เจริญขำ
- 20 5
32 กระบี่กระบอง
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 6
1.ครูอชิรญา เดือนแจ่ม
- 20 19
33 กราฟิกดีไซน์
สถานที่เรียน : 425
1.ครูวิไลลักษณ์ หงส์หาญณรงค์
- 20 20
34 การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : 676
1.ครูพรนภา กิตติวิภาส
- 20 20
35 การเขียนพู่กันจีน
สถานที่เรียน : 445
1.Mr.Xinghua Mo
- - - - 20 20
36 การนำเสนองานวิชาการภาษาอังกฤษ (Oral presentation)
สถานที่เรียน : 633
1.ครูยอดปรารถณา สมณะ
- 20 4
37 การประพันธ์ร้อยกรองไทย
สถานที่เรียน : 521
1.ครูธีรพงศ์ มีโภค
2.ครูประไพศรี ปัญญา
- 40 7
38 การอ่านภาษาญี่ปุ่น
สถานที่เรียน : 446
1.ครูกัญญลักษณ์ จันทรวิบูลย์
- - - - 20 5
39 เกมภาษาไทยพาสนุก
สถานที่เรียน : 546
1.ครูภัทรพร จันทร์เปรม
- - - - 20 20
40 เกมวิทย์คิดสนุก
สถานที่เรียน : 233
1.ครูขวัญฤทัย จ้อยประดิษฐ์
2.ครูปุณยนุช ทัพซ้าย
- - - 40 4
41 ความเป็นเลิศด้านตัวเลข
สถานที่เรียน : 631
1.ครูชลธิชา สารคร
2.ครูวัฒนา แก้วมงคล
- 40 10
42 คิด ประดิษฐ์ เทคนิคภาษาไทย2
สถานที่เรียน : 525
1.ครูแสงดาว คณานับ
- - - - 20 6
43 เคมีโอลิมปิก
สถานที่เรียน : 625
1.ครูปาจรีย์ สุศิลานุรักษ์
2.ครูสุระศักดิ์ ป้องคำสิงห์
- - - - - 40 6
44 งานประดิษฐ์ใบตอง
สถานที่เรียน : ฝ211
1.ครูนพวรรณ ศิริมาศ
- - - - - 20 4
45 งานพับกระดาษ
สถานที่เรียน : 222
1.ครูธัญธร ทองมาก
- - - - - 20 20
46 จีนเจ๊าะแจ๊ะ
สถานที่เรียน : 122
1.ครูสาธนา ประสิทธิวงศ์
- - - - - 20 15
47 เชียร์
สถานที่เรียน :
1.ครูเกรียงไกร บัวใหญ่รักษา
2.ครูจิราพร ชมมร
3.ครูชัชชัย มาขุมเหล็ก
4.ครูณฐอร ทีฆายุพรรค
5.ครูนวลจันทร์ จรจรัญ
6.ครูปวริศา ปรางวิสุทธิ์
7.ครูปิยวรรณ อินทานนท์
8.ครูปุญญิสา วรรณดี
9.ครูพรรธน์ชญมน ทวีศักดิ์
10.ครูภัคพล พีระพงษ์
11.ครูภัทลภา รำไพ
12.ครูภัสรา ศรีรุ่งโรจน์เจริญ
13.ครูลัดดาวัลย์ โคตรวิทย์
14.ครูวันใหม่ วงศ์สิม
15.ครูวิภาดา จันทร์ภิรมย์
16.ครูศุภษา อังกาบูรณะ
17.ครูสุกัญญา จันดาพืช
18.ครูสุจิตรา หนูงาม
19.ครูหนึ่งฤทัย ธนูเงิน
20.ครูหฤทัย สายสิญจน์
21.ครูอธินันท์ เพียรดี
22.ครูอังคนา ธนบดีศรีสุข
- - - - - 650 641
48 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : 121
1.ครูไกรสิทธิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์
2.ครูนภาสิริ สินพูลผล
3.ครูวัชรพงษ์ วงษ์สอาด
- 70 70
49 ดนตรีโฟล์คซอง
สถานที่เรียน : หลังห้องสมุด
1.ครูโชคชัย สกุลโพน
- 20 20
50 ติว GAT พิชิต 300 คะแนน
สถานที่เรียน : 667
1.ครูอาทิตย์ เพชรี
- - - 31 31
51 ติวไทยไปต่อ
สถานที่เรียน : 677
1.ครูจันทนา อินทร์จันทร์
- - - 20 13
52 เทควันโด
สถานที่เรียน : โดม
1.ครูไพบูลย์ ถนอมทรัพย์
- 20 20
53 ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน : ธนาคารโรงเรียน
1.ครูกาญจนา โสภารักษ์
2.ครูทรงกริช ดาพวรรณ
3.ครูธีระชัย เจริญต้นตระกูล
- 60 60
54 นาฏศิลป์ไทย
สถานที่เรียน : 126
1.ครูจารุกิตติ์ ชินนะประภา
2.ครูธนากรณ์ เข็มกลัด
- 40 15
55 บาสเกตบอล
สถานที่เรียน : สนามบาสฯ
1.ครูอดิศร เมืองซ้าย
- - - 23 23
56 เปตอง
สถานที่เรียน : สนามเปตอง
1.ครูสุรชัย สัมโย
- - - - - 20 20
57 ผ้าทำมือ
สถานที่เรียน : ฝ111
1.ครูจิตลดา ตันธะสินธุ์
2.ครูบุปผา พ่วงปิ่น
- 40 40
58 ผู้นำเชียร์ ม.5 คณะการเวก
สถานที่เรียน :
1.ครูชวลิต สุจริต
2.ครูชูชาติ ทรัพย์ขวัญ
3.ครูนิรุช เหล่าเจริญ
4.ครูพจนีย์ พลจันทึก
5.ครูสุรีย์ ศิริปัญญาวงศ์
- - - - - 100 54
59 ผู้นำเชียร์ ม.5 คณะจามจุรี
สถานที่เรียน :
1.ครูชนิกา พงษ์มณี
2.ครูชัชวาล เชียงสน
3.ครูปวรา อินต๊ะมุด
4.ครูอนุชิต มาตรสงคราม
5.ครูอารยา สีดาเกลี้ยง
- - - - - 100 47
60 ผู้นำเชียร์ ม.5 คณะยูงทอง
สถานที่เรียน :
1.ครูชตฤณ ชื่นจิตกวิน
2.ครูธันว์ชนก บัวคงดี
3.ครูพิมณฑ์รัตน์ กลิ่นจันทร์
4.ครูเฟื่องลัดดา จิตจักร
5.ครูอัจฉรา เย็นรัตน์
- - - - - 100 29
61 ผู้นำเชียร์ ม.5 คณะราชพฤกษ์
สถานที่เรียน :
1.ครูชนายุส โชติลดาวิชชากร
2.ครูชบาไพร สืบสำราญ
3.ครูเนาวรัตน์ หน่อแก้ว
4.ครูพิเชษฐ์ ทิพย์ไธสง
5.ครูอรพิน จันทร์ประเสริฐ
- - - - - 100 41
62 ผู้นำเชียร์ ม.5 คณะอินทนิล
สถานที่เรียน :
1.ครูเพ็ญภัทร เกิดลาภี
2.ครูเรวิกา พลอยสัมฤทธิ์
3.ครูวรรณวิภา เกษมรัตน์
4.ครูวีรภัทร ศุภรสิงห์
- - - - - 100 69
63 พยาบาล
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล ตึก 2
1.ครูชลดา อานี
- - - - - 27 27
64 พระเครื่องและวัตถุมงคลของไทย
สถานที่เรียน : 214
1.ครูชวดล บุญอินทร์
- 20 20
65 พับกระดาษ
สถานที่เรียน : 655
1.ครูกัลยา อบสุวรรณ
- 20 20
66 พับเหรียญโปรยทาน
สถานที่เรียน : 646
1.ครูวรัชยา แหวนวงษ์
- - - - - 20 20
67 พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน
สถานที่เรียน : 632
1.ครูกันย์ณัชชา บำรุงผล
2.ครูกิตติศักดิ์ รอดเริง
- - - 40 28
68 เพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.ต้น
สถานที่เรียน : 542
1.ครูรติกร บนสูงเนิน
- - - - 20 20
69 เพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.ปลาย
สถานที่เรียน : 543
1.ครูณัฐนนท์ จิตต์สนอง
- - - 20 20
70 ฟิ (Phy)
สถานที่เรียน : 664
1.ครูณัฐพงษ์ ศุภาสร
- - - 20 6
71 แฟ้มสะสมผลงาน
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.ครูดุษฏี แม่นปืน
- - - - - 20 20
72 ภาษาญี่ปุ่นแสนสนุก
สถานที่เรียน : 636
1.ครูพักตร์จิรา มีสมพงษ์
- 20 20
73 ภาษาพาเพลิน
สถานที่เรียน : 544
1.ครูจิตรลดา นาคศรี
- - - - - 20 8
74 มารยาทไทย
สถานที่เรียน : 228
1.ครูราตรี ขันทอง
- 40 26
75 ยอดนักพูด
สถานที่เรียน : 675
1.ครูธนพล สรรคพงษ์
- 20 20
76 ยุวบรรณารักษ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.ครูนันท์นภัส ฟูคำ
2.ครูสุดาพร ชูแก้ว
- 40 40
77 รักษาดินแดน
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 6
1.ครูณัฐพงษ์ อภิสุวรรณกุล
2.ครูท๊อป ยอดสิงห์
3.ครูนำพล สาสิงห์
4.ครูวิทวัส เอี่ยมผู้ช่วย
- - - 500 448
78 รู้เท่าทันสื่อในปัจจุบัน
สถานที่เรียน : 524
1.ครูวัชรากร แสงอากาศ
- - - - 20 20
79 เรื่องน่ารู้ในศตวรรษที่ 21
สถานที่เรียน : 221
1.ครูศักดิ์รพี แสนสุข
- - - - - 20 20
80 ลูกคิดคิดคำนวณ
สถานที่เรียน : 534
1.ครูธันยรัศมิ์ ชุมภู
- - - - 20 14
81 วงโยธวาทิต
สถานที่เรียน : ฝ222
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนวงโยวาธิต
1.ครูธนาขวัญ ไหวเทศ
2.ครูธนาคุณ สันติเกื้อกูลวงศ์
65 58
82 วรรณกรรมอาเซียน
สถานที่เรียน : 528
1.ครูวิชญ์พล ปัญญา
- 20 20
83 วัฒนธรรมจีน ระดับ ม.ต้น
สถานที่เรียน : 445
1.ครูรุ้งทอง ฤกษ์อุโฆษ
- - - - 20 20
84 วัฒนธรรมจีน ระดับ ม.ปลาย
สถานที่เรียน : 445
1.ครูสุธาภรณ์ วรกาญจนกุล
- - - 20 20
85 เวทคณิต (คิดเลขเร็วแบบอินเดีย)
สถานที่เรียน : 643
1.ครูญาณชัชณัฐ สิริวรชัยโอฬาร
- - - - 20 12
86 สนุกกับสนทนาภาษาฝรั่งเศส
สถานที่เรียน : 442
1.ครูเกศวิไล บรรพต
- - - - - 20 4
87 สภานักเรียน
สถานที่เรียน : 656
หมายเหตุ : เฉพาะสภานักเรียน
1.ครูจงกล รักสัตย์
2.ครูธัญฑิพา พอนอ่วม
- - - 40 21
88 สร้างภาพ 2
สถานที่เรียน : โดม
1.ครูแดนทัย จำปาบุรี
- - - 20 18
89 สร้างสรรค์งานศิลป์
สถานที่เรียน : 123
1.ครูกรสุดา สันติเกื้อกูลวงศ์
- 30 30
90 สวดมนต์ - นั่งสมาธิ
สถานที่เรียน : 213
1.ครูนวลจันทร์ น้ำยาง
2.ครูนันทนา ขุมทอง
- - - - - 40 18
91 สวนพฤกษศาสตร์ IT PLAN
สถานที่เรียน : 653
1.ครูทิรัฐ ใหญ่น้อย
2.ครูธีรศักดิ์ กรดแก้ว
- - - 40 40
92 สะปายถงย่าม
สถานที่เรียน : ห้องพิพิธภัณฑ์หุ่นกระบอก
1.ครูปรัชญา ซื่อสัตย์
- - - - 20 20
93 สิ่งสร้างสรรค์ สารพันประโยชน์
สถานที่เรียน : 223
1.ครูเสาวลักษณ์ กุลสุทธิดำรง
- - - - 20 19
94 หนังสือพิมพ์ทำมือ
สถานที่เรียน : 526
1.ครูอลงกรณ์ ประสิทธิชัย
- - - 20 16
95 หมากกระดาน
สถานที่เรียน : ระเบียงตึก 1 ชั้น 1
1.ครูโชฎก เรืองผิว
- 18 18
96 เหตุการณ์ปัจจุบัน 2
สถานที่เรียน : 645
1.ครูตฤณเศรษฐ์ รัตนรังสฤษฏ์
- - - - - 20 17
97 อนุรักษ์ลูกทุ่งไทย
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีลูกทุ่งพัชรี
1.ครูวีณา เรี่ยวแรง
2.ครูสมฤกษ์ อุ่นจันทร์
50 44
98 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น
สถานที่เรียน : 115
1.ครูชณันภัสร์ ไชยอักษรวิชญ์
- - - - 20 6
99 อาสายุวกาชาด
สถานที่เรียน : 672
1.ครูกนกวรรณ ชนะถาวร
- - - 20 5
100 อาหารว่างง่ายๆ สไตล์เรา
สถานที่เรียน : 654
1.ครูญดาณัฎฐ์ เจนประเสริฐ
2.ครูนิชาภา พยัคฆ์วงศ์
3.ครูอิสราภรณ์ สนธิสุตโชติภัทร์
- 60 60
101 เฮฮาภาษาฟิสิกส์
สถานที่เรียน : 634
1.ครูรัชดาภรณ์ ฆ้องคำกล
- - - 20 14