รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 10.5 เราจะไปมินิมาราธอน
สถานที่เรียน : 548
1.ครูธนพล สรรคพงษ์ (2565)
25 25
2 Astronomy TPN Club
สถานที่เรียน : ห้องสวนพฤกศาสตร์ อาคาร 6 ชั้น 1 ฝั่งห้องแนะแนว
1.ครูชญาภา พาขุนทด (2565)
2.ครูธีรศักดิ์ กรดแก้ว (2565)
3.ครูมารียำ แปะโพระ (2565)
75 75
3 concatenate math equations
สถานที่เรียน : 631
1.ครูชลธิชา สารคร (2565)
2.ครูสุภัททรา ทองเปลี่ยน (2565)
- 50 11
4 Cover Dance ปล่อยใจจอยๆ
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 3
1.ครูชนิกานต์ นิธิธนากุล (2565)
- - - - - 25 25
5 Crossword
สถานที่เรียน : 546, 547
1.ครูนชนุช ศุทธดา (2565)
2.ครูพเยาว์ ยศชัยภูมิ (2565)
3.ครูศุภษา อังกาบูรณะ (2565)
- - 75 75
6 Dek66 ชนะ
สถานที่เรียน : 666
1.ครูนัยเนตร ดงทอง (2565)
- - - - - 25 26
7 English in Everyday using
สถานที่เรียน : 658
1.ครูวัฒนา เหล็งหวาน (2565)
2.ครูอังคนา ธนบดีศรีสุข (2565)
- - - 50 14
8 English Short Stories
สถานที่เรียน : 673
1.ครูวรรณวิสา ศิริจันทะพันธุ์ (2565)
- - - 25 10
9 French for fun
สถานที่เรียน : 442
1.ครูเกศวิไล บรรพต (2565)
2.ครูบุปผา พ่วงปิ่น (2565)
50 50
10 Grammar ในบทเพลง 1
สถานที่เรียน : 215
1.ครูดวงชนก เสน่ห์วงศ์สกุล
- - - 25 25
11 Makeup Beauty Drama1
สถานที่เรียน : 126
1.ครูจารุกิตติ์ ชินนะประภา (2565)
2.ครูนราวรรณ เต่าทอง (2565)
3.ครูภัสรา ศรีรุ่งโรจน์เจริญ (2565)
75 76
12 My Maths
สถานที่เรียน : 676
1.ครูนิชาภา พยัคฆ์วงศ์ (2565)
2.ครูประกิตศรี เผ่าเมือง (2565)
- - - 50 4
13 office ธุรกิจ
สถานที่เรียน : 423
1.ครูวิราภรณ์ ชูหมื่นไวย์ (2565)
- - - 25 25
14 Once Lyrics Once Feeling
สถานที่เรียน : 441
1.ครูสุกานดา ทองตัน (2565)
2.ครูใหม่ บุญมี (2565)
- 50 50
15 Physics for all
สถานที่เรียน : 634
1.ครูชบาไพร สืบสำราญ (2565)
2.ครูณัฐรินีย์ อำไพศรี (2565)
- - - 50 2
16 Physics ม.ปลาย
สถานที่เรียน : 651
1.ครูกิตติศักดิ์ รอดเริง (2565)
- - - 25 1
17 Podcast Journal บันทึกพอดแคสต์
สถานที่เรียน : 543
1.ครูเรวิกา พลอยสัมฤทธิ์ (2565)
- - - 25 25
18 ROBOT
สถานที่เรียน : ห้อง Coding & Robotics อาคาร 6 ชั้น 1 ฝั่งห้องสมุด
1.ครูปณิชา ธรรมนรภัทร (2565)
25 26
19 sci economics
สถานที่เรียน : 435
1.ครูทิวารัตน์ เพ็งน้ำคำ (2565)
2.ครูออมทรัพย์ ดวงศรี (2565)
- - - 50 50
20 science fantasy
สถานที่เรียน : 437
1.ครูธันว์ชนก บัวคงดี (2565)
- - - - 25 25
21 Science Show ม.ต้น
สถานที่เรียน : 668
1.ครูสุจิตรา หนูงาม (2565)
- - - 25 25
22 Science Show ม.ปลาย
สถานที่เรียน : 632
1.ครูปาจรีย์ สุศิลานุรักษ์ (2565)
2.ครูอารยา สีดาเกลี้ยง (2565)
- - - 50 10
23 SIX STRING (GUITAR)
สถานที่เรียน : หลังห้องสมุด
1.ครูหฤษฎ์ ทรัพย์อุปถัมภ์ (2565)
- - - 25 25
24 Speech 2 : The Second Semester of Academic Year 2020
สถานที่เรียน : 655
1.ครูกอบศักดิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา (2565)
2.ครูชัญญรัช โนนสว่าง (2565)
- - - - - 50 33
25 Storytelling เล่านิทานภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน : 542
1.ครูวรารัตน์ แซ่จิว (2565)
- - - - - 25 14
26 Study English with Song
สถานที่เรียน : 656
1.ครูนงลักษณ์ แย้มคำ (2565)
- - - - 25 21
27 Sudoko (ซูโดกุ)
สถานที่เรียน : 644
1.ครูญดาณัฎฐ์ เจนประเสริฐ (2565)
2.ครูอิสราภรณ์ สนธิสุตโชติภัทร์ (2565)
- - - 50 49
28 Sudoko และชวนคิดคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : 528
1.ครูภัทรพร แข็งกสิการ (2565)
- - 25 25
29 TikTok Dance Challenge (What Trends Do You Know?)
สถานที่เรียน : โรงอาหาร
1.ครูสุธารัตน์ ผลมีศักดิ์ (2565)
- - - - - 25 25
30 TO BE NUMBER ONE
สถานที่เรียน : ห้องทูบีฯ สระว่ายน้ำ
1.ครูอำนาจ ใจซื่อ (2565)
25 30
31 TPN Scout ลูกเสือ (จิตอาสา) กองร้อยพิเศษ
สถานที่เรียน : 113
1.ครูสมโภชน์ เจริญขำ (2565)
25 15
32 UNO
สถานที่เรียน : 217
1.ครูคณิต บุตรตรา (2565)
25 25
33 UP TO ME
สถานที่เรียน : 116
1.ครูเนาวรัตน์ หน่อแก้ว (2565)
25 25
34 Water rocket พุ่งทะลุฟ้า
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 3
1.ครูเพียงศิชล เชี่ยวศิลป์
2.ครูยอดปรารถณา สมณะ (2565)
- - - - - 50 25
35 Young at Heart
สถานที่เรียน : 625
1.ครูอรพิน จันทร์ประเสริฐ (2565)
- - - - - 25 25
36 กราฟิกดีไซน์
สถานที่เรียน : 425
1.ครูวิไลลักษณ์ หงส์หาญณรงค์ (2565)
25 25
37 การเขียนเชิงวิชาการ
สถานที่เรียน : 652
1.ครูยุทธพงศ์ ไทยสวัสดิ์ (2565)
2.ครูวงศ์ณภัทร ศิริวชิโรวัฒน์ (2565)
- - - 50 1
38 การสวดโอ้เอ้วิหารราย
สถานที่เรียน : 527
1.ครูธีรพงศ์ มีโภค (2565)
2.ครูภัทลภา รำไพ (2565)
- - - 50 15
39 กีฬาฮอกกี้
สถานที่เรียน : โดม
1.ครูวรตม์ บุราคร (2565)
- - - - - 25 25
40 เกมภาษาไทย
สถานที่เรียน : 524
1.ครูภัทรพร จันทร์เปรม (2565)
2.ครูแสงดาว คณานับ (2565)
- - - 50 49
41 เกษตรเพื่อการแปรรูป
สถานที่เรียน : อาคารฝึกงานไม้ (อาคารหลังห้องสมุด)
1.ครูท๊อป ยอดสิงห์ (2565)
2.ครูสุรชัย สัมโย (2565)
- - - - - 50 50
42 แกนนำเยาวชนป้องกันยาและสารเสพติด
สถานที่เรียน : 648
1.ครูชูชาติ ทรัพย์ขวัญ (2565)
- - - 25 25
43 ข่าวสารน่ารู้เล่าสู่กันฟัง
สถานที่เรียน : 214
1.ครูวันวิสาข์ พรมสาร (2565)
- - - - - 25 25
44 คณิตคิดเลขเร็ว
สถานที่เรียน : 537
1.ครูพรนภา กิตติวิภาส (2565)
2.ครูวัฒนา แก้วมงคล (2565)
50 51
45 คลินิกฟิสิกส์
สถานที่เรียน : 636
1.ครูขวัญฤทัย จ้อยประดิษฐ์ (2565)
2.ครูรัชดาภรณ์ ฆ้องคำกล (2565)
- - - 50 3
46 คีตะมวยไทยและกระบี่กระบอง
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 6
1.ครูอชิรญา เดือนแจ่ม (2565)
25 17
47 เคมีในชีวิตประจำวัน
สถานที่เรียน : 633
1.ครูชวลิต สุจริต (2565)
2.ครูปวรา อินต๊ะมุด (2565)
- - - 50 6
48 เคมีโอลิมปิก
สถานที่เรียน : 657
1.ครูพิมณฑ์รัตน์ กลิ่นจันทร์ (2565)
- - - - 25 5
49 เครื่องสายไทย
สถานที่เรียน : 121
1.ครูไกรสิทธิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ (2565)
25 25
50 งานกระดาษ
สถานที่เรียน : 223
1.ครูธัญธร ทองมาก (2565)
- - - - - 25 25
51 งานประดิษฐ์ของตกแต่ง
สถานที่เรียน : ฝ111 (อาคารหลังห้องสมุด)
1.ครูจิตลดา ตันธะสินธุ์ (2565)
2.ครูภัคพล พีระพงษ์ (2565)
- - - - 50 50
52 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
สถานที่เรียน : 661
1.ครูจินตนา เจริญสุข
- - - 25 25
53 เจาะเวลาหาประวัติศาสตร์
สถานที่เรียน : 227
1.ครูพจนีย์ พลจันทึก (2565)
2.ครูวรรณวิภา เกษมรัตน์ (2565)
3.นางสาววรรณวิภา เกษมรัตน์
- - - 50 50
54 ชีววิทยา พาเพลิน
สถานที่เรียน : 662
1.ครูยุทธนา อินมณี (2565)
- - - - - 25 13
55 ญี่ปุ่นรอบรู้
สถานที่เรียน : 544
1.ครูพักตร์จิรา มีสมพงษ์ (2565)
25 25
56 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : 121
1.ครูนภาสิริ สินพูลผล (2565)
2.ครูวัชรพงษ์ วงษ์สอาด (2565)
50 50
57 ดนตรีโฟล์คซอง
สถานที่เรียน : หลังห้องสมุด
1.ครูโชคชัย สกุลโพน (2565)
25 29
58 ติวสังคม
สถานที่เรียน : 212
1.ครูชนิกา พงษ์มณี (2565)
- - - 25 25
59 เตรียมพัฒน์ รักษ์สุขภาพ
สถานที่เรียน : โดม
1.ครูกรรนิการ์ ราชณุุวงษ์ (2565)
2.ครูนันทิชา หัวดอน (2565)
50 50
60 ถ่ายภาพ
สถานที่เรียน : โดม
1.ครูมณัฏฐยา ปั้นกาญจนโต (2565)
- - - 25 25
61 เทควันโด
สถานที่เรียน : ห้องเทควันโด
1.ครูไพบูลย์ ถนอมทรัพย์ (2565)
25 25
62 ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน : ธนาคารโรงเรียน
1.ครูกาญจนา โสภารักษ์ (2565)
- 25 26
63 นักกีฬาว่ายน้ำ
สถานที่เรียน : สระว่ายน้ำ
1.ครูณฐอร ทีฆายุพรรค (2565)
25 26
64 บอร์ดเกม (Board game)
สถานที่เรียน : 533
1.ครูชตฤณ ชื่นจิตกวิน (2565)
2.ครูฟาร์ นุชเนื่อง (2565)
- - - 50 52
65 บาสเกตบอล
สถานที่เรียน : สนามบาสเกตบอล
1.ครูอดิศร เมืองซ้าย (2565)
25 25
66 ประดิษฐ์-ประดอย
สถานที่เรียน : 526
1.ครูลัดดาวัลย์ โคตรวิทย์ (2565)
- - - 25 25
67 ปริศนาสำนวนไทย
สถานที่เรียน : 653
1.ครูสุรีย์ ศิริปัญญาวงศ์ (2565)
- 25 24
68 พยาบาล
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล อ.2
1.ครูชลดา อานี (2565)
- 25 27
69 พระเครื่องและวัตถุมงคลของไทย
สถานที่เรียน : 663
1.ครูชวดล บุญอินทร์ (2565)
25 25
70 พัฒนาบุคลิกภาพ
สถานที่เรียน : 228
1.ครูราตรี ขันทอง (2565)
25 23
71 พับกระดาษ
สถานที่เรียน : 677
1.ครูกัลยา อบสุวรรณ (2565)
25 25
72 พิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน : 426
1.ครูวิรัตน์ พิมพา (2565)
- - - - - 25 25
73 พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน
สถานที่เรียน : 664
1.ครูกันย์ณัชชา บำรุงผล (2565)
- - - 25 25
74 เพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor (YC)
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.ครูณัฐนนท์ จิตต์สนอง (2565)
- - - - 25 27
75 เพื่อนรักนักจิต (วิทยา)
สถานที่เรียน : 665
1.ครูดุษฏี แม่นปืน (2565)
- - - 25 25
76 เพื่อนรักนักเดินทาง
สถานที่เรียน : ตรงข้าม 647
1.ครูทิรัฐ ใหญ่น้อย (2565)
- - - 25 27
77 ฟังโฟล์ค
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.ครูเพ็ญภัทร เกิดลาภี (2565)
25 25
78 ฟุตซอล
สถานที่เรียน : สนามฟุตซอล
1.ครูอธินันท์ เพียรดี (2565)
- - - - 25 27
79 ภาษาจีนเพื่อห้องเรียน ITP
สถานที่เรียน : 112
1.ครูโอฬาร วงษ์สวรรค์ (2565)
- - - - - 25 13
80 ภูมิศาสตร์น่ารู้
สถานที่เรียน : 221
1.ครูนวลจันทร์ จรจรัญ (2565)
25 25
81 ยุวบรรณารักษ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.ครูนันท์นภัส ฟูคำ (2565)
2.ครูสุดาพร แสงสุริยา (2565)
50 52
82 ยูทูป You Show
สถานที่เรียน : 541
1.ครูอนุวัต เอียดเกลี้ยง
- - - 25 17
83 ร้องเพลงจีน (2)
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.ครูรติกร บนสูงเนิน (2565)
- - - - 25 10
84 ร้องเพลงจีน
สถานที่เรียน : 525
1.ครูสาธนา ประสิทธิวงศ์ (2565)
- - - - 25 14
85 รอบรู้ภูมิศาสตร์
สถานที่เรียน : 228
1.ครูหฤทัย สายสิญจน์ (2565)
- - - 25 25
86 รักษ์ภาษาไทย รักษ์สังคมไทย
สถานที่เรียน : 521
1.ครูประไพศรี ปัญญา (2565)
2.ครูวัชรากร แสงอากาศ (2565)
- - - 50 50
87 รักษาดินแดน (นักศึกษาวิชาทหาร)
สถานที่เรียน : โรงอาหาร
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียน ร.ด.
1.ครูชวัลวิทย์ บูรณวนิช (2565)
2.ครูณัฐพงษ์ อภิสุวรรณกุล (2565)
3.ครูวิทวัส เอี่ยมผู้ช่วย (2565)
4.ครูอัษฎายุท พุทโธ (2565)
- - - 1000 494
88 โรงเรียนสวยด้วยมือเรา
สถานที่เรียน : โดม
1.ครูอลงกรณ์ ประสิทธิชัย (2565)
- - - - - 25 25
89 ลูกคิดคิดคำนวณ
สถานที่เรียน : 654
1.ครูณัฐชา โภคสวัสดิ์
2.ครูธันยรัศมิ์ เหมือนแสง (2565)
- - - - 50 19
90 วงโยธวาธิต
สถานที่เรียน : ฝ222
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนวงโย
1.ครูธนาขวัญ ไหวเทศ (2565)
60 58
91 วัฒนธรรมจีน ระดับ ม.ต้น
สถานที่เรียน : 444
1.ครูรุ้งทอง ฤกษ์อุโฆษ (2565)
25 25
92 วัฒนธรรมจีน ระดับ ม.ปลาย
สถานที่เรียน : 444
1.ครูสุธาภรณ์ วรกาญจนกุล (2565)
25 8
93 เวทคณิต
สถานที่เรียน : 667
1.ครูญาณชัชณัฐ สิริวรชัยโอฬาร (2565)
- - - - 25 25
94 ศาลจำลอง
สถานที่เรียน : 523
1.ครูศักดิ์รพี แสนสุข (2565)
- - - 25 25
95 สนทนาภาษาฟิสิกส์
สถานที่เรียน : 634
1.ครูปุณยนุช ทัพซ้าย (2565)
- - - - 25 1
96 สนุกคิด ตามแนวคิดคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : 213
1.ครูวิภาดา จันทร์ภิรมย์ (2565)
- - - - 25 4
97 สภานักเรียน
สถานที่เรียน : ห้องสภานักเรียน
หมายเหตุ : เฉพาะสภานักเรียน
1.ครูจงกล รักสัตย์ (2565)
2.ครูธัญฑิพา พอนอ่วม (2565)
- - - - 50 32
98 สมาธิชินบัญชร
สถานที่เรียน : ห้อง ร.5 อาคาร 5
1.ครูแดนทัย จำปาบุรี (2565)
25 3
99 สรภัญญะ
สถานที่เรียน : 125
1.ครูวรัชยา แหวนวงษ์ (2565)
25 18
100 สร้างสรรค์งานศิลป์
สถานที่เรียน : 123
1.ครูกรสุดา จินตนาภักดี (2565)
25 30
101 สิ่งแวดล้อมศึกษา
สถานที่เรียน : 632
1.ครูสุภกร เขตมนตรี (2565)
- - - 25 23
102 สื่อสร้างสรรค์ สารพันประโยชน์
สถานที่เรียน : 216
1.ครูเสาวลักษณ์ กุลสุทธิดำรง (2565)
- - - - - 25 12
103 โสตทัศนศึกษา
สถานที่เรียน : โดม
1.ครูอนุชิต มาตรสงคราม (2565)
2.ครูอภัสรา บุญอิ่ม (2565)
- - 50 50
104 หนังสั้น video maker
สถานที่เรียน : 422
1.ครูธีระพัฒน์ สุทธิแสน (2565)
2.ครูรุ่งนภา นิกรแสน (2565)
- - - - - 50 14
105 หมอภาษา
สถานที่เรียน : 224
1.ครูจิราพร ชมมร (2565)
2.ครูปวริศา ปรางวิสุทธ์ (2565)
- - - - - 50 47
106 อนุรักษ์ลูกทุ่งไทย
สถานที่เรียน : ฝ122
1.ครูวีณา เรี่ยวแรง (2565)
2.ครูสมฤกษ์ อุ่นจันทร์ (2565)
50 51
107 อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.ต้น
สถานที่เรียน : 545
1.ครูชณันภัสร์ ไชยอักษรวิชญ์ (2565)
- - - - 25 6
108 อ่าน-เขียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน2
สถานที่เรียน : 647
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.2/4
- - - - - - 36 25
109 อ่าน-เขียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
สถานที่เรียน : 446
1.ครูกัญญลักษณ์ จันทรวิบูลย์ (2565)
2.ครูนฤภร อินทนิสา
- - - - 50 7
110 อาสายุวกาชาด
สถานที่เรียน : ลานพระพรหม
1.ครูกนกวรรณ ชนะถาวร (2565)
- - - 25 24