รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อชุมนุมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 48 groups
สถานที่เรียน : 435
1.นายฟาร์ นุชเนื่อง
- 25 22
2 Cover Dance
สถานที่เรียน : โดม
1.ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ ทรัพย์ขวัญ
- 25 35
3 Create backdrop from paper
สถานที่เรียน : 435
1.นางสาวชญาภา พาขุนทด
2.นางสาวทิวารัตน์ เพ็งน้ำคำ
- 50 3
4 Crossword
สถานที่เรียน : 441
1.นางมิ่งขวัญ สุขมาก
2.นางสาวณปภัช ไกรพรธนา
- 50 54
5 English around the World
สถานที่เรียน : 672
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวนชนุช ศุทธาดา
2.นางสาวพเยาว์ ยศชัยภูมิ
3.นางสาววรารัตน์ แซ่จิว
- - - - 75 13
6 English Multiskills
สถานที่เรียน :
1.นางสาวสุกานดา ทองตัน
- 25 26
7 English short story
สถานที่เรียน : 447
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางวรรณวิสา ศิริจันทะพันธ์
2.นางสาวปรียาภรณ์ กะตาก
- - - 50 9
8 Fable allegories
สถานที่เรียน : 217
1.นางสาวปุญญิสา วรรณดี
2.นางสาวพจนีย์ พลจันทึก
3.นางสาววรรณวิภา เกษมรัตน์
- 75 10
9 Gat English หรรษา
สถานที่เรียน : 663
1.นางเกวรินทร์ ภิรมย์ญาณ
- 25 25
10 Handmade
สถานที่เรียน : 223
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางธนิดา ราชจันทร์
- - - - 25 25
11 Happy Yummy
สถานที่เรียน : 112
1.นางสาวสุธารัตน์ ผลมีศักดิ์
- 25 21
12 Ideal by me
สถานที่เรียน : 427
1.นางปิยวรรณ อินทานนท์
- 25 0
13 Improve Your English
สถานที่เรียน : 527
1.นางสาวณัฏฐิณี ประเทืองยุคันต์
- 25 15
14 JOYLADA นักเขียนนิยายแซท
สถานที่เรียน : 545
1.นายวีรภัทร ศุภรสิงห์
- 25 28
15 Learn and Share infographic
สถานที่เรียน : 423
1.นางสาววิราภรณ์ เจตวัง
2.นายอภิสิทธิ์ เสนาฤทธิ์
- 50 7
16 Math Equation
สถานที่เรียน : 631
1.นางสาววิภาดา จันทร์ภิรมย์
2.นางสาวสุภัทรา ทองเปลี่ยน
3.นางสาวอภิชญา ไชยยะ
- 75 14
17 Meditation for practice Mind
สถานที่เรียน : 437
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางกานต์รวี ผิวนิ่ม
2.นางธันว์ชนก บัวคงดี
3.นางอัจฉรา เย็นรัตน์
- - - - 75 0
18 My Maths
สถานที่เรียน : 661
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวประกิตศรี เผ่าเมือง
- - - 20 6
19 Online sales
สถานที่เรียน : 122
1.นางสาวรติกร บนสูงเนิน
- 25 9
20 Physics for Admission
สถานที่เรียน :
1.นายกิตติศักดิ์ รอดเริง
- 25 7
21 Rubber Flying
สถานที่เรียน : 431
1.นายออมทรัพย์ ดวงศรี
- 25 22
22 Run For Life
สถานที่เรียน : 534
1.นางสาวชนิกา พงษ์มณี
- 25 26
23 Science Show
สถานที่เรียน : 633
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวปาจรีย์ สุศิลานุรักษ์
2.นางสาวเฟื่องลัดดา จิตจักร
3.นางสาวอารยา สีดาเกลี้ยง
- - - 75 0
24 Science Show 2
สถานที่เรียน : 432
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวสุจิตรา หนูงาม
2.นางสาวหนึ่งฤทัย ธนูเงิน
- - - - 50 0
25 Six String ( Guitar)
สถานที่เรียน : 663
1.นายหฤษฎ์ ทรัพย์อุปถัมภ์
- 25 18
26 Smart Math
สถานที่เรียน : 657
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวนัยเนตร ดงทอง
2.นายภานุวัฒน์ บุญราช
- - - 50 10
27 Speech
สถานที่เรียน : 666
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวณัฐกฤตา โนนสว่าง
2.นายกอบศักดิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
- - - 50 2
28 To Be Number One
สถานที่เรียน : ห้อง To Be Number One
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นายเกรียงไกร บัวใหญ่รักษา
2.นายตฤณเศรษฐ์ รัตนรังสฤษฏ์
- - - 50 5
29 TPN คอมพิวเตอร์แคร์
สถานที่เรียน : 624
1.นายเฉลิมชัย ตาระกา
- 25 25
30 Up to me
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล อาคาร 6
1.นางเนาวรัตน์ หน่อแก้ว
- 25 28
31 YC
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 6
1.นายชตฤณ ชื่นจิตกวิน
2.นายณัฐนนท์ จิตต์สนอง
- 50 29
32 กระบี่กระบอง
สถานที่เรียน : โดม
1.นางอชิรญา เดือนแจ่ม
- 25 24
33 กราฟฟิกดีไซด์
สถานที่เรียน : 425
1.นางสาววิไลลักษณ์ หงส์หาญณรงค์
- 25 23
34 เกษตรพอเพียง
สถานที่เรียน : ฝ221
1.นายอนุชิต มาตรสงคราม
- 25 23
35 แข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.ต้น
สถานที่เรียน : 443
1.นางวัฒนา เหล็งหวาน
2.นางอังคนา ธนบดีศรีสุข
- - - - 50 0
36 คณิตคิดประดิษฐ์
สถานที่เรียน : 548
1.นางสาวญดาณัฏฐ์ เจนประเสริฐ
2.นางสาวพรนภา กิตติวิภาส
- 50 0
37 คณิตศาสตร์ ซูโดกุ
สถานที่เรียน : 658
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวสุรีพร หาไมตรี
2.นายพิเชษฐ์ ทิพย์ไธสง
- - - 50 10
38 คณิตศาสตร์โอลิมปิก
สถานที่เรียน : 623
1.นายบัญชา จันทร์ผา
- 25 25
39 คณิตศิลป์
สถานที่เรียน :
1.นางปราณี อบเทศ
- 25 5
40 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น
สถานที่เรียน : 422
1.นางจตุพร ฉิมมา
- 25 27
41 คัด-สรรค์ภาษาไทย
สถานที่เรียน : 653
1.นางสาวอาภรณ์ คูประเสริฐวงศ์
- 25 3
42 เคมีโอลิมปิก
สถานที่เรียน : 625
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวปวรา อินต๊ะมุด
2.นางสาวพิมณฑ์รัตน์ กลิ่นจันทร์
- - - 20 14
43 เครื่องบินบังคับวิทยุ
สถานที่เรียน : 625
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นายทิรัฐ ใหญ่น้อย
2.นายธีรศักดิ์ กรดแก้ว
- - - 50 2
44 งานผ้าทำมือ 1
สถานที่เรียน : 632
1.นางสาวบุปผา พ่วงปิ่น
2.นางสาวมารียำ แปะโพระ
- 50 6
45 งานผ้าทำมือ 2
สถานที่เรียน : 632
1.นางสาวเกศวิไล บรรพต
2.นางสาวจิตลดา ตันธะสินธุ์
- 50 6
46 งานพับกระดาษ
สถานที่เรียน : 222
1.นางธัญธร ทองมาก
2.นางสาวดุษฎี แม่นปืน
- 25 24
47 โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : 537
1.นางสาวญดาณัฏฐ์ เจนประเสริฐ
2.นางสาวพรนภา กิตติวิภาส
- 50 11
48 ชีววิทยาโอลิมปิค
สถานที่เรียน : 632
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางสาวกันย์ณัชชา บำรุงผล
- - - 25 18
49 เชียร์ ม.1
สถานที่เรียน :
- - - - - - 650 0
50 เชียร์ ราชพฤกษ์
สถานที่เรียน : สนาม
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียน ชั้น ม.5
1.นางสาวเพ็ญภัทร เกิดลาภี
- - - - - 200 45
51 เชียร์การเวก
สถานที่เรียน : สนาม
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียน ชั้น ม.5
1.นายอาทิตย์ เพชรี
- - - - - 200 37
52 เชียร์จามจุรี
สถานที่เรียน : สนาม
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียน ชั้น ม.5
1.นายญาณชัชณัฐ สิริวรชัยโอฬาร
- - - - - 200 31
53 เชียร์ยูงทอง
สถานที่เรียน : สนาม
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียน ชั้น ม.5
1.นายชนายุส โชติลดาวิชชากร
- - - - - 200 39
54 เชียร์อินทนิล
สถานที่เรียน : สนาม
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียน ชั้น ม.5
1.นายอำนาจ ใจซื่อ
- - - - - 200 56
55 ดนตรีไทย
สถานที่เรียน : ห้องดนตรีไทย
1.นายไกรสิทธิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์
2.ว่าที่ร้อยตรีธาราพงศ์ แสงหล่อ
- 50 41
56 ดนตรีโฟล์คซอง
สถานที่เรียน : โดม
1.นายโชคชัย สกุลโพน
- 25 25
57 ดาวเต้น ม.ต้น
สถานที่เรียน : 521
1.นางสาวประไพศรี ปัญญา
2.นางสาวแสงดาว ชาวโพธิ์เอน
3.นายธีรพงศ์ มีโภค
- - - - 75 14
58 ตัดกระดาษลายจีน
สถานที่เรียน :
1.นางสาวรุ้งทอง ฤกษ์อุโฆษ
- 25 7
59 ติวฟิสิกส์
สถานที่เรียน :
1.นายชัชชัย มาขุมเหล็ก
2.นายณัฐพงษ์ สุภาสร
- 50 18
60 ถักๆทอๆ
สถานที่เรียน : 634
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนหญิง
1.นางชบาไพร สืบสำราญ
2.นางวาลินี อำไพศรี
3.นางสาวรัชดาภรณ์ ฆ้องคำกล
- 75 18
61 ทักษะภาษาญี่ปุ่น
สถานที่เรียน : อาคาร 4
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น
1.นางสาวกัญญลักษณ์ จันทรวิบูลย์
- 25 16
62 เทควันโด
สถานที่เรียน : สระว่ายน้ำ
หมายเหตุ : เฉพาะนักกีฬา
1.นางสาวณฐอร ฑีฆายุพรรค
2.นายไพบูลย์ ถนอมทรัพย์
- 25 24
63 ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน : ธนาคารโรงเรียน
1.นางสาวกาญจนา โสภารักษ์
- 25 27
64 ธรรมศึกษา
สถานที่เรียน : 676
1.นางกัลยา อบสุวรรณ
- 25 11
65 นวดเพื่อสุขภาพ
สถานที่เรียน : 537
1.นางสาวอิสราภรณ์ สนธิสุตโชติภัทร์
2.นายวัฒนา พลเยี่ยม
3.นายวิชญ์พล ปัญญา
- 75 71
66 นาฏศิลป์
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
1.นางจารุกิตติ์ ชินนะประภา
2.นางภัสรา ศรีรุ่งโรจน์เจริญ
3.นายธนากร เข็มกลัด
- 75 52
67 นิทานสร้างตน ตนสร้างนิทาน
สถานที่เรียน : 652
1.นางจันทนา อินทร์จันทร์
- 25 15
68 ประชาสัมพันธ์
สถานที่เรียน : ห้องประชาสัมพันธ์
1.นางดวงฤทัย ชะดี
- 25 29
69 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนนท์
สถานที่เรียน : 226
1.นางสาวหฤทัย สายสิญจน์
2.นายศักดิ์รพี แสนสุข
- 50 6
70 เปตอง
สถานที่เรียน : สนามเปตอง
1.นายสุรชัย สัมโย
- 25 25
71 ผักพอแล้ว
สถานที่เรียน : อาคารพิพิธภัณฑ์
1.นายนิรุช เหล่าเจริญ
- 25 26
72 พยาบาล
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล อาคาร 2
1.นางสาวชลดา อานี
- 25 27
73 พฤกษศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้องพฤกษศาสตร์
1.นายชวลิต สุจริต
- 25 27
74 พับกระดาษหรรษา
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.นางสาวดุษฎี แม่นปืน
- 25 19
75 พิมพ์ดีดภาษาไทย
สถานที่เรียน : 426
1.นายวิรัตน์ พิมพา
- 25 18
76 เพชรจุลจอมโอ้เอ้วิหารราย
สถานที่เรียน : 523
1.นางสาวอภิชญา คำมงคล
2.นายวัชรากร แสงอากาศ
- 50 9
77 ภาษาพาเพลิน
สถานที่เรียน : 544
1.นางสาวจิตรลดา นาคศรี
- 25 25
78 ภาษาอังกฤษพาเพลิน
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นางนงลักษณ์ แย้มคำ
- - - 25 6
79 มหัศจรรย์อาหาร
สถานที่เรียน : 111
1.นางอรพิน จันทร์ประเสริฐ
- 25 25
80 มารยาทไทย
สถานที่เรียน : 228
1.นางสาวราตรี ขันทอง
2.นางเสาวลักษณ์ กุลสุทธิดำรงพร
- 50 15
81 ไม้กระถาง
สถานที่เรียน : ใต้อาคาร 6
1.นายปริญญา รัตนพิมาน
- 25 28
82 ยุวชนประชาธิปไตย
สถานที่เรียน : 213
1.นายชวดล บุญอินทร์
- 25 11
83 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวฑาริกา โคตรวิทย์
2.นางสาวนันท์นภัส ฟูคำ
3.นางสาวสุดาพร ชูแก้ว
- 50 49
84 โยธวาฑิต
สถานที่เรียน : ฝ221
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนวงโยธวาฑิต
1.นายธนาขวัญ ไหวเทศ
2.ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ สันติเกื้อกูลวงศ์
- 100 43
85 รักษาดินแดน
สถานที่เรียน :
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนที่เรียนรักษาดินแดน
1.นายณัฐพงษ์ อภิสุวรรณกุล
2.นายวิทวัส เอี่ยมผู้ช่วย
3.ว่าที่ร้อยเอกวีรพล แป้นพรหม
- - - 500 450
86 ลูกเสือกองร้อยพิเศษ
สถานที่เรียน : ลานโพธิ์
1.นายสมโภชน์ เจริญขำ
2.นายอธินันท์ เพียรดี
- 30 12
87 เล่าด้วยภาพ
สถานที่เรียน : 216
1.นางมลิวัลย์ กลำพบุตร
2.นางสาวลักษณาภรณ์ จุลพันธ์
- 50 24
88 วอลเลย์บอล
สถานที่เรียน : สนาม
1.นายอดิศร เมืองซ้าย
- 25 44
89 วัฒนธรรมญี่ปุ่น
สถานที่เรียน : 446
1.นางสาวพักตร์จิรา มีสมพงษ์
- 25 23
90 ไวยากรณ์จีน
สถานที่เรียน :
1.นางสาวคียาภัทร มณีรักษ์
- 25 13
91 สภานักเรียน
สถานที่เรียน : 536
1.นางสาวธัญฑิพา พอนอ่วม
2.นายจงกล รักสัตย์
- 50 45
92 สร้างสรรค์งานศิลป์
สถานที่เรียน : 123
1.นางสาวกรสุดา ชิตรัตน์
- 25 28
93 สวดมนต์แปลภาษาบาลี-ภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน : 221
1.นางนวลจันทร์ น้ำยาง
2.นางนันทนา ขุมทอง
3.นายใหม่ บุญมี
- 75 17
94 สวนถาดไม้จิ๋ว
สถานที่เรียน :
1.นางเรวิกา พลอยสัมฤทธิ์
2.นางสาวพรทิพย์ เม่นคง
3.นายธานัท เดชะศาสวัต
- 75 35
95 โสตทัศนศึกษา
สถานที่เรียน : โดม
1.นายแดนทัย จำปาบุรี
- 25 32
96 ไส้เดือนดิน
สถานที่เรียน : 213
1.นางสาวนฤมล พรยา
2.นายนำพล สาสิงห์
- 50 20
97 หนังสือพิมพ์ทำมือ
สถานที่เรียน : 645
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ปลาย
1.นายชัชวาล เชียงสน
2.นายอลงกรณ์ ประสิทธิชัย
- - - 50 11
98 หนังสือเล่มเล็ก
สถานที่เรียน :
1.นายสุภกร เขตมนตรี
- 25 6
99 หมอภาษา
สถานที่เรียน : 225
1.นางสาวจิราพร ชมมร
2.นางสาวปวริศา ปรางวิสุทธิ์
- 25 2
100 หมอยาท่าน้ำนนท์
สถานที่เรียน :
1.นายสุระศักดิ์ ป้องคำสิงห์
- 25 25
101 หมากกระดาน
สถานที่เรียน : ลานโพธิ์
1.นายโชฏก เรืองผิว
- 25 25
102 หุ่นกระบอก
สถานที่เรียน : อาคารพิพิธภัณฑ์
1.นายปรัชญา ซื่อสัตย์
- 25 19
103 หุ่นยนต์
สถานที่เรียน : ห้องหุ่นยนต์
1.นางสาวปณิชา ธรรมนรภัทร
- 25 30
104 อนุรักษ์ลูกทุ่งไทย
สถานที่เรียน : ห้องลูกทุ่ง
1.นางสาววีณา เรี่ยวแรง
2.นายสมฤกษ์ อุ่นจันทร์
- 50 31
105 อย.น้อย 1
สถานที่เรียน : ห้องคหกรรม
1.นางนพวรรณ ศิริมาศ
2.นางศิริภรณ์ ขนิษฐบุตร
3.นางอัญชลี ศรีเอนก
- 75 18
106 อย.น้อย 2
สถานที่เรียน : ห้องคหกรรม
1.นางสาวอมรรัตน์ อาสสุวรรณ
2.นายภัคพล พีระพงษ์
- 50 5
107 อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : อาคาร 3
หมายเหตุ : เฉพาะ ม.ต้น
1.นางสาวโชติกา เนตรทิพย์
2.นายธีระชัย เจริญต้นตระกูล
- - - - 50 44
108 อ่านเขียนเรียนรู้สำนวนไทย
สถานที่เรียน : 545
1.นางสุรีย์ ศิริปัญญาวงค์
- 25 1